Onderzoek respijtzorg en andere vormen van mantelzorgondersteuning

Het college besluit:

  1. In te stemmen met een onderzoek naar de vraag en het aanbod aan respijtzorg en andere vormen van mantelzorgondersteuning. Dit onderzoek moet onder meer antwoord geven op de vraag of respijtzorg, zoals dit nu als voorziening is ingericht, pas bij de vraag en of er behoefte is aan een andere opzet van deze voorziening. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door MantelzorgNL (voorheen MEZZO);
  2. De kosten voor dit onderzoek € 14.183,10 (excl. BTW) voor € 10.000 ten laste te brengen van algemene voorzieningen Wmo (6670002/43657) en voor € 4.183,10 ten laste van het restkrediet mantelzorgondersteuning (7620700/43710).

Het college hecht veel waarde aan de inzet van mantelzorgers bij de ondersteuning van de inwoners van de gemeente Moerdijk. Om de overbelasting van deze groep te voorkomen wordt gepleit om de ondersteuning op een hoger niveau te tillen en dan in het bijzonder de voorziening respijtzorg. Aanvullend zijn in de commissie SI in mei 2018 de volgende vragen gesteld. Kennen de mantelzorgers het bestaande aanbod? Hoe staat het met de ondersteunings-behoefte van een specifieke groep: de jonge mantelzorger?
Dit heeft er toe geleid dat  we MantelzorgNL (voorheen MEZZO) een onderzoek willen laten uitvoeren naar respijtzorg en mantelzorgondersteuning in brede zin, zodat er inzicht ontstaat in de behoeften van mantelzorgers aan ondersteuning. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt of het bestaande ondersteuningsaanbod hierbij aansluit en of het  wenselijk is om het aanbod respijt-zorg en andere ondersteuningsvoorzieningen aan te passen. Voor het zomerreces wil het college antwoord op deze vragen.