Pilot huishoudelijke ondersteuning - Begeleiding

Het college besluit:

  1. De uitvoering van de pilot huishoudelijke ondersteuning – begeleiding met ingang van 25 maart 2019 voor de duur van zes maanden;
  2. De gemeente Zundert opdracht te geven om subsidie te verlenen (inclusief afrekening) aan de drie aanbieders voor de uitvoering van de pilot;
  3. De maximale bijdrage in de kosten van de pilot van € 7.420 naar de gemeente Zundert over te maken;
  4. De kosten van de pilot te dekken uit de begrotingspost 6662005-44269 Wmo toelage HH.

Bij de start van de resultaatgerichte werkwijze is uitgesproken dat innovatie wenselijk is binnen de huishoudelijke ondersteuning. Op 12-12-2017  heeft het college als onderdeel van de huishoudelijke hulp toelage (HHT) ingestemd met het beschikbaar stellen van een innovatiebudget à € 10.000, ten behoeve van een pilot combinatie huishoudelijke ondersteuning (HO) en begeleiding (BG).
De D5 gemeenten denken dat er een grijs gebied is op het snijvlak tussen HO en BG. Door het ontwikkelen van een product op dit snijvlak hopen de D5 gemeenten cliënten passende(re) ondersteuning te kunnen bieden en duurdere ondersteuning (langer) uit te kunnen stellen en/of te voorkomen. Om na te gaan of zo’n product meerwaarde heeft, voeren we een pilot uit. 2018 is benut om de voorwaarden voor de pilot uit te werken. In 2019 wordt daadwerkelijk gestart met de pilot. Voor de pilot zijn drie aanbieders huishoudelijke ondersteuning geselecteerd. Samen met drie gemeenten en het inkoopbureau vormen zij de werkgroep die de pilot BG-HO voorbereidt en uitvoert. Voor deelname aan de pilot worden maximaal 30 cliënten uit de D5 gemeenten geselecteerd.