Aanschaf trainingsverlichting DHV Zevenbergschen Hoek

Het college besluit:
 De raad voor te stellen om:

  1. In te stemmen met het realiseren van een verlichtingsinstallatie op het speelveld van voetbalvereniging DHV;
  2. De afschrijvingstermijn voor LED veldverlichting vast te stellen op 30 jaar;
  3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 48.000 voor de aanschaf van een Led trainingsverlichting voor voetbalvereniging DHV uit Zevenbergschen Hoek en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 2.540 te dekken ten laste van, de binnen de stelpost nieuw beleid opgenomen, vrije ruimte voor structurele nieuwe lasten van € 100.000.

Het gemeentelijk beleid is erop gericht dat elke voetbalvereniging één sportveld in gebruik heeft waarbij de veldverlichting eigendom is van de gemeente Moerdijk. In veel gevallen betreft het hier de verlichting van het trainingsveld. Echter voetbalvereniging DHV heeft geen beschikking over een sportveldverlichting in bruikleen. De vereniging heeft een eigen verlichtingsinstallatie staan op het trainingsveld. De club heeft echter behoefte aan twee verlichte sportvelden De club wil graag ook veldverlichting tot hun beschikking die ook geschikt is voor wedstrijden. Dit laatste past echter niet in het gemeentelijk beleid. Voorgesteld wordt om tijdens de renovatiewerkzaamheden in de zomer van 2019 een veldverlichting bestaande uit 6 lichtmasten en 8 Led-armaturen te laten plaatsen door de rentmeester. De vereniging mag vervolgens in eigen beheer extra armaturen aanbrengen aan de masten, zodat deze voldoet aan de eisen van een wedstrijdverlichting.