Bezwaar- en klachtenverordening 2019

Het college besluit:
De gemeenteraad ter vaststelling aan te bieden:

  1. de Klachtenverordening gemeente Moerdijk
  2. de Verordening bezwaarschriftencommissie gemeente Moerdijk.

Behandeling van een bejegeningsklacht vindt in eerste instantie plaats in een interne procedure met een externe adviescommissie: de klachtencommissie. De klachtencommissie bestaat uit een externe voorzitter die wordt benoemd door het college en een ambtelijk secretaris. De voorzitter kan volgens de verordening worden benoemd voor een periode van vier jaar en kan tweemaal worden herbenoemd. De huidige voorzitter van de klachtencommissie heeft de maximale zittingsduur van twaalf jaar bereikt. Daar in de praktijk een klacht meestal door informele bemiddeling naar tevredenheid van klager wordt opgelost, komt de klachtencommissie de afgelopen jaren nauwelijks meer aan de beurt om een klacht te behandelen. Voorgesteld wordt om in de Klachtenverordening een bepaling op te nemen waarin de bezwaarschriftencommissie wordt aangewezen als klachtencommissie. Ook worden zowel de Klachtenverordening als de Verordening adviescommissie bezwaarschriften geactualiseerd om aan te sluiten bij de huidige werkwijze en praktijk.