Concept-afvalstoffenverordening 2019

Het college besluit:
Gelet op het bepaalde in Titel 10.4 van de Wet milieubeheer, in samenhang met het bepaalde in de Inspraakverordening gemeente Moerdijk en het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de concept-afvalstoffenverordening vrij te geven voor inspraak.

Ingegeven vanuit verantwoord grondstoffengebruik en dreigende grondstoffenschaarste legt de landelijke overheid de lat voor afvalscheiding steeds hoger. Voor 2020 heeft de Rijksoverheid tot doel gesteld om driekwart van het huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen. Dit is het landelijke programma Van Afval Naar Grondstof, VANG. Omgerekend naar kilogrammen is er dan nog maar ongeveer 100 kilo restafval per persoon per jaar (circa 17 volle vuilniszakken).


Voor het behalen van het door het Rijk gestelde doel moet de afvalscheiding in Moerdijk in korte tijd met meer als de helft stijgen en daarvoor is een ingrijpende verandering nodig geweest.
Moerdijk is daarom, net als veel andere gemeenten, de afvalinzameling anders gaan inrichten waarbij in de basis voor het huishoudelijk restafval de inzameling minder aantrekkelijk is (zelf brengen of lagere inzamelingsfrequentie) en voor de grondstoffen de inzameling aan of dicht bij huis is ingericht.  Hierbij is rekening gehouden met de verschillen in woonmilieus, keuzemogelijkheden voor de burgers en differentiatie/maatwerk per gebied.
Voor de inwoners van Moerdijk is inmiddels in alle woonkernen deze transitie afgerond.
Om deze veranderingen te ondersteunen is een aanpassing van de huidige afvalstoffen-verordening en de daarbij behorende nadere regels noodzakelijk.