Kleinschalige bouw Langeweg

Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen:

  1. De ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ‘Kleinschalige ontwikkelingen Langeweg’ ontvankelijk te verklaren;
  2. In te stemmen met de ‘Nota van zienswijzen van het Bestemmingsplan Kleinschalige ontwikkelingen Langeweg’;
  3. De zienswijze genummerd 1 deels ongegrond en deels gegrond te verklaren;
  4. De zienswijze genummerd 2 deels ongegrond en deels gegrond te verklaren;
  5. De zienswijze genummerd 3 deels ongegrond en deels gegrond te verklaren;
  6. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kleinschalige ontwikkelingen Langeweg, zoals vervat in het bestandenset met de planindentificatie NL.IMRO.1709.KleinschaligBouwLW-BP30 gewijzigd vast te stellen;
  7. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.KleinschaligBouwLW-BP30 naar NL.IMRO.1709.KleinschaligBouwLW-BP40.

In navolging van de pilot kleinschalig bouwen, zijn in Langeweg twee initiatieven binnen gekomen voor de bouw van woningen in de kern Langeweg. Voor de locatie aan de Zuiddijk 26 gaat het om de ontwikkeling van twee woningen. In het vigerende bestemmingsplan hebben de gronden de bestemming ‘wonen’ en ‘tuin’. Reden waarom het bouwplan op grond van het vigerende plan niet kan worden vergund is dat (1) niet alle gronden waarop de woningen zijn voorzien bestemd zijn voor ‘Wonen’ en (2) beide woningen zijn geprojecteerd op gronden waar geen bouwvlak is voorzien. Voor de locatie aan de Schoolstraat 30 gaat het om de ontwikkeling van één woning. In het vigerende bestemmingsplan hebben de gronden de bestemming ‘wonen’ maar zijn  niet voorzien van een bouwvlak.
Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 6 december 2018 tot en met 16 januari 2019 ter inzage gelegen. Het ontwerpbestemmingsplan is daarnaast toegestuurd aan de wettelijk vooroverleg-partners. Er zijn drie zienswijzen ingediend. In de Nota van zienswijzen zijn deze zienswijzen voorzien van een reactie. Een aantal zienswijzen leiden tot aanpassing van het bestemmingsplan.
Vaststelling
De raad wordt voorgesteld  het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan wordt vervolgens 6 weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn kan een ieder die een zienswijze heeft ingediend, beroep indienen bij de Raad van State. Indien tegelijkertijd met het beroep een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend, heeft dat een schorsende werking voor dat onderdeel. Na een (eventuele) behandeling en uitspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan definitief en onherroepelijk.