Laadpalen parkeergarage gemeentehuis

Het college besluit:
 De raad voor te stellen om:

  1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 46.000 voor het aanleggen van technische voorzieningen voor het opladen van elektrische auto’s in de parkeergarage van het gemeentehuis;
  2. De jaarlijkse kapitaallasten verbonden aan deze investering ad € 3.202 te dekken uit de stelpost nieuw beleid, onderdeel onvoorzien structureel.

De gemeente Moerdijk wil haar bedrijfsvoering verduurzamen. Medewerkers van team Vergunningen, toezicht en handhaving hebben het initiatief genomen om hier een concrete bijdrage in te leveren. Dit elektrisch alternatief voor uitvoering van toezicht zorgt namelijk voor veel minder dienstkilometers met fossiele brandstoffen met eigen auto’s. Het toezicht van de gemeente Moerdijk is hierdoor ook nog meer zichtbaar en herkenbaar aanwezig. Dit initiatief wordt benut om de technische infrastructuur in de parkeergarage van het gemeentehuis geschikt te maken voor de uitrol van naar 10 en later maximaal 18 laadpalen.