Project 181 Randweg Klundert voorstel uitwerking A3-variant.

Het college besluit:
 De raad ten behoeve van het uitvoeren van het project 181 Randweg Klundert voor te stellen:

  1. In te stemmen met de resultaten van het onderzoek uitwerking tracévariant A3 Randweg Klundert conform het onderzoek van Accent Adviseurs van 15 februari 2019;
  2. Op basis van de resultaten van het onderzoek te besluiten tot realisering van de tracévariant A3 Randweg Klundert en de daarvoor benodigde bestemmingsplanprocedure en benodigde onderzoeken op te starten;
  3. Een bedrag van € 200.000, - beschikbaar te stellen voor het starten van de voorbereidende procedures voor de feitelijke realisering van de tracévariant A3 Randweg Klundert en de middelen ten laste te brengen van de algemene reserve.

Op 23 april 2015 heeft de gemeenteraad de tracévariant A3 Randweg Klundert aangewezen als voorkeursalternatief en het startdocument voor het project vastgesteld. In 2015 is gestart met het onderzoek naar en de verdere uitwerking en verbetering van deze variant in de vorm van uitvoeringsvarianten. Onderdeel van het onderzoek was ook het in beeld brengen van mogelijk aanvullende snelheid remmende en verkeer werende maatregelen in de kern Klundert. Uit dit onderzoek kwam een uitvoeringsvariant naar voren die op haalbaarheid is onderzocht; de zogenaamde A4-variant. Eind 2017 is dit onderzoek afgerond en de algemene conclusie is dat voor de uitwerking van de A4-variant financieel, planologisch niet haalbaar is en er niet voldoende maatschappelijk draagvlak is. De raad is geïnformeerd bij raadsinformatiebrief van 8 februari 2018. Op verzoek van omwonenden en andere belanghebbenden zijn in maart 2018 nieuwe verkeerstellingen gehouden. Op basis van de actuele tellingen is er geen aanleiding om de uitwerking van de randweg en de tracévariant A3 te heroverwegen. Accent Adviseurs heeft een nadere uitwerking gemaakt voor de tracévariant A3 Randweg Klundert, de beleidsmatige en planologische haalbaarheid op hoofdlijnen aangetoond en een actuele kostenraming gemaakt. Op basis van deze uitwerking kan uw raad besluiten tot realisering van de tracévariant, eventuele aanvullende maatregelen in de kern Klundert en daarvoor de benodigde procedures op te starten. Voor het starten van de voorbereidende procedures voor de feitelijke realisering van de tracévariant A3 Randweg Klundert wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen van € 200.000,-.