Evaluatie VANG (Van Afval Naar Grondstof

Het college besluit:

 1. Kennis nemen van de evaluatie van de transitie van de afvalinzameling.
 2. Eind 2019 toetsen effecten na langere periode gewenning nieuwe inzamelsystematiek en keuzes maken voor de toekomst op basis van het streven naar 100 kilogram restafval per inwoner in 2020.

De raad voor te stellen:

 1. Kennis nemen van de evaluatie van de transitie van de afvalinzameling;
 2. Kennis te nemen van de VANG-resultaten per 31 december 2018;
 3. Kennis te nemen van de ontwikkelingen ten aanzien van de exploitatiekosten van de afvalinzameling;
 4. Voor de investeringen de beschikbaar gestelde kredieten op te hogen:
  1. Voor de aanschaf van nieuwe containers en het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers: € 468.000;
  2. Voor de communicatie en projectkosten : € 12.000;
   De dekking van de bijbehorende kapitaalslasten loopt via het kostendekkend tarief afvalstoffenheffing;
 5. In te stemmen met de pilot m.b.t. de wekelijkse inzameling GFT-afval in de maanden juni, juli en augustus en de extra kosten van € 120.000 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2019.

De nieuwe inzamelsystematiek heeft geleid tot veel minder restafval. In 2016 werd in Moerdijk aan restafval gemiddeld 253 kilogram ingezameld. In 2018 komt de hoeveelheid restafval uit op 153 kilogram per inwoner. Daarbij is er meer gescheiden ingezameld GFT-afval en PD-afval, wat van belang is voor het milieu en bovendien kostentechnisch voordelen oplevert. Overigens is het VANG-resultaat van 153 kilogram per inwoner niet geheel representatief, omdat het nieuwe inzamelsysteem in 2018 gefaseerd is ingevoerd en nog niet in alle kernen gedurende dat hele jaar volgens het VANG systeem werd ingezameld. De gemeenten Breda en Moerdijk hebben elkaar gevonden in de samenwerking.
De doelstelling van 100 kilogram restafval per inwoner in 2020 wordt nu nog niet gehaald. Om dit streefgetal te halen zijn mogelijk nog aanvullende maatregelen nodig. Het effect van de nieuwe inzamelsystematiek op de hoeveelheid restafval wordt eind 2019 / begin 2020 nog beter zichtbaar, wanneer alle huishoudens in de gemeente Moerdijk daadwerkelijk over zijn naar het VANG-systeem, zij daaraan gewend zijn en hun scheidingsgedrag echt hebben kunnen verbeteren. Huishoudens waarderen de andere inzamelsystematiek met gemiddeld een 6,6.  Met gerichte communicatie (zowel off- als online), inzet op gedragsbeïnvloeding en het uitvoeren van pilots wordt vervolgens ingezet op verdere verlaging van de hoeveelheid restafval. Eén van deze pilots is het tijdens de zomermaanden wekelijks inzamelen van GFT, waardoor bovendien het serviceniveau voor de inwoners wordt verhoogd.