Besluitenlijst B&W vergadering 12 maart 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 12 maart 2019
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur
Afwezig:
D.J. Brummans wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 26 februari 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 26 februari 2019

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 6 maart 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 4. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 6 maart 2019

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 5. Huisstijl VVV Moerdijk

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met voorstel concept I voor de identiteit van VVV Moerdijk.
  2. Dit ontwerp te gebruiken voor een eerste verkenning van een opfrissing van de gemeentelijke huisstijl.
  3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 1.750 uit het budget 6007340/43555 (Communicatie) en € 1.750 uit het budget 6310102/43710 (Moerdijk Marketing) in 2019.

  Het college stemt in met het voorgestelde concept voor de identiteit van VVV Moerdijk. Dit voorstel visualiseert de sterke, karakteristieke (toeristische) elementen van de gemeente op herkenbare en aantrekkelijke wijze. Doordat dit concept een goede basis kan vormen voor een nieuwe gemeentelijke huisstijl, stemt het college ook in met een eerste verkenning van een opfrissing van de huidige gemeentelijke huisstijl op basis van dit ontwerp. De bestaande gemeentelijke huisstijl is verouderd en voldoet niet aan de eisen van tegenwoordig gebruik. Als bijkomend voordeel ontstaat er door een koppeling tussen de nieuwe huisstijl van VVV Moerdijk en een eventueel vernieuwde gemeentelijke huisstijl eenheid in alle communicatie-uitingen vanuit de gemeente, wat van cruciaal belang is om de gemeente Moerdijk herkenbaar en onderscheidend te positioneren.

 6. Invoering vergunningplicht autoverhuurbranche

  Het college besluit:

  1. De vergunningplicht voor autoverhuurbranche in te voeren
  2. Het aanwijzingsbesluit vast te stellen en daarmee de bedrijfsmatige activiteit vergunning-plichtig maken
  3. Het aanwijzingsbesluit in werking te laten treden vanaf 1 september 2019

  De vergunningplicht in combinatie met de toepassing van de Wet Bibob zorgt ervoor dat het college meer zicht krijgt op de werkwijze en integriteit van autoverhuurbedrijven en kan de bedrijven op die manier ook beter controleren. Zo wordt doeltreffend een onveilig en malafide ondernemersklimaat tegengegaan.

 7. B-stuk randweg Klundert

  Het college besluit:
  In te stemmen met het informeren van de raad middels een raadsinformatiebrief en een brief aan SRK rechtsbijstand voor verzending voor te leggen aan de raad.

 8. Beleidsregels voor het verstrekken van ontheffingen voor het parkeren in de parkeerschijfzone in het centrum van Zevenbergen (gemeente Moerdijk).

  Het college besluit:
  Beleidsregels vast te stellen voor het verstrekken van ontheffingen voor het parkeren in de parkeerschijfzone in het centrum van Zevenbergen (gemeente Moerdijk).

  In het centrum van Zevenbergen is een parkeerschijfzone ingesteld. Het instellen van een parkeerschijfzone bevordert de doorstroming van parkeerplaatsen, zodat winkels, bedrijven en andere voorzieningen goed bereikbaar zijn. Door het instellen van een parkeerschijfzone gaat de gemeente effectief om met de schaarse parkeerruimte. Voor bewoners binnen de parkeerschijfzone is een ontheffing gewenst, zodat zij langer dan 1 uur in de parkeerschijfzone kunnen parkeren.
  De parkeersituatie in het centrum van Zevenbergen verandert vanaf 9 april 2019.

 9. Verzoek wijziging bestemming Oudemolensedijk 19 te Fijnaart

  Het college besluit:

  1. In principe in te stemmen met het verzoek de bestemming van het perceel te wijzigen van Agrarisch naar Agrarisch aanverwant, om de activiteiten van het loonbedrijf te legaliseren, op voorwaarde dat:
   1. de ondernemer voorafgaand aan de procedure een goede omgevingsdialoog voert en daarvan verslag doet;
   2. een landschappelijk inpassingsplan wordt opgesteld binnen het kader van het Landschapskwaliteitsplan en het regionaal afsprakenkader;
   3. met de ondernemer een anterieure overeenkomst wordt gesloten waarin afspraken worden gemaakt over de aanleg en instandhouding van de landschappelijke inpassing en de vergoeding van eventuele planschade.
  2. Als een voldoende ontwerp-wijzigingsplan is ingediend, de wijzigingsprocedure te starten.

  Voor de Oudemolensedijk 19 te Fijnaart is een principeverzoek ingediend om de bestemming Agrarisch te wijzigen naar de bestemming Agrarisch – aanverwant, zodat het al aanwezige loonbedrijf op deze locatie gelegaliseerd kan worden. Het agrarisch bedrijf zal als een ondergeschikte activiteit aanwezig blijven.
  Het college besluit om, onder voorwaarden, in principe aan het verzoek mee te werken. Zodra een wijzigingsplan is ingediend door de aanvrager, zal de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan worden opgestart.

 10. Ontwerpbestemmingsplan Vlietweg 4b Standdaarbuiten

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Vlietweg 4b te Standdaarbuiten (NL.IMRO.1709.BGVlietweg4bSB-BP30);
  2. Het ontwerpbestemmingsplan ter kennis te brengen aan de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief;
  3. Het ontwerpbestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen;
  4. Voor deze ontwikkeling geen m.e.r-rapportage op te stellen.
    

  Op 21 september 2017 heeft het college in principe en onder voorwaarden aangegeven medewerking te willen verlenen aan het uitbreiden van de bestaande kwekerij aan de Vlietweg 4b te Standdaarbuiten. Het bouwvlak wordt vergroot tot totaal 1,5 ha. waarbij het mogelijk wordt gemaakt om een bedrijfsgebouw van 7.150 m2 te realiseren voor de champignonteelt.
  Voor het verzoek is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld, waarin de gestelde voorwaarden verder zijn uitgewerkt. Er is onder andere nader ingegaan op de vervoersbewegingen en de ligging nabij een buisleidingenstraat. Daarnaast is een landschappelijk inpassingsplan onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan en is via een omgevingsdialoog overleg gevoerd met omwonenden over het plan.
  Met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan wordt een ieder de mogelijkheid geboden om gedurende de terinzagelegging een zienswijze in te dienen tegen het bestemmingsplan. Na de samenvatting en beantwoording van de zienswijzen zal het college het plan ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.