Ontwerpbestemmingsplan Vlietweg 4b Standdaarbuiten

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Vlietweg 4b te Standdaarbuiten (NL.IMRO.1709.BGVlietweg4bSB-BP30);
  2. Het ontwerpbestemmingsplan ter kennis te brengen aan de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief;
  3. Het ontwerpbestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen;
  4. Voor deze ontwikkeling geen m.e.r-rapportage op te stellen.
     

Op 21 september 2017 heeft het college in principe en onder voorwaarden aangegeven medewerking te willen verlenen aan het uitbreiden van de bestaande kwekerij aan de Vlietweg 4b te Standdaarbuiten. Het bouwvlak wordt vergroot tot totaal 1,5 ha. waarbij het mogelijk wordt gemaakt om een bedrijfsgebouw van 7.150 m2 te realiseren voor de champignonteelt.
Voor het verzoek is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld, waarin de gestelde voorwaarden verder zijn uitgewerkt. Er is onder andere nader ingegaan op de vervoersbewegingen en de ligging nabij een buisleidingenstraat. Daarnaast is een landschappelijk inpassingsplan onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan en is via een omgevingsdialoog overleg gevoerd met omwonenden over het plan.
Met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan wordt een ieder de mogelijkheid geboden om gedurende de terinzagelegging een zienswijze in te dienen tegen het bestemmingsplan. Na de samenvatting en beantwoording van de zienswijzen zal het college het plan ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.