Verzoek wijziging bestemming Oudemolensedijk 19 te Fijnaart

Het college besluit:

  1. In principe in te stemmen met het verzoek de bestemming van het perceel te wijzigen van Agrarisch naar Agrarisch aanverwant, om de activiteiten van het loonbedrijf te legaliseren, op voorwaarde dat:
    1. de ondernemer voorafgaand aan de procedure een goede omgevingsdialoog voert en daarvan verslag doet;
    2. een landschappelijk inpassingsplan wordt opgesteld binnen het kader van het Landschapskwaliteitsplan en het regionaal afsprakenkader;
    3. met de ondernemer een anterieure overeenkomst wordt gesloten waarin afspraken worden gemaakt over de aanleg en instandhouding van de landschappelijke inpassing en de vergoeding van eventuele planschade.
  2. Als een voldoende ontwerp-wijzigingsplan is ingediend, de wijzigingsprocedure te starten.

Voor de Oudemolensedijk 19 te Fijnaart is een principeverzoek ingediend om de bestemming Agrarisch te wijzigen naar de bestemming Agrarisch – aanverwant, zodat het al aanwezige loonbedrijf op deze locatie gelegaliseerd kan worden. Het agrarisch bedrijf zal als een ondergeschikte activiteit aanwezig blijven.
Het college besluit om, onder voorwaarden, in principe aan het verzoek mee te werken. Zodra een wijzigingsplan is ingediend door de aanvrager, zal de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan worden opgestart.