Besluitenlijst B&W vergadering 19 maart 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 19 maart 2019
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 12 maart 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 12 maart 2019

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Wijziging GR schadevergoedingsschap HSL Zuid

  Het college besluit:

  1. Voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4, zoals verwoord in bijlage 1 bij de brief van 14 augustus 2018, voor te leggen aan de gemeenteraad.
  2. De onder 1 genoemde regeling aan te gaan onder voorbehoud van bekrachtiging door de Minister en onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad.
  3. Mevrouw D.J. Brummans als lid van het AB aan te wijzen en de heer C.J.A. van Dorst als plaatsvervanger onder voorbehoud van instemming door de raad met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling en onder voorbehoud van bekrachtiging door de Minister.

  De voorgestelde wijziging wijzigt de Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 (hierna: gemeenschappelijke regeling) op het punt van de planschadebevoegdheid van de deelnemende gemeenten. Deze wijziging is noodzakelijk als gevolg van de regeling in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Anders dan artikel 49 van de Wet de ruimtelijke ordening, kent artikel 6.1 Wro de planschadebevoegdheid niet meer toe aan de gemeenteraad, maar aan het college van burgemeester en wethouders. De gemeenschappelijke regeling wordt als gevolg van die wijziging in planschadebevoegdheid aangepast. De Minister zal de wijziging van de gemeenschappelijke ondertekenen, nadat alle gemeenteraden en colleges van de deelnemende gemeenten, de Tweede- en de Eerste Kamer hebben ingestemd met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling.
  De voorgestelde wijziging heeft geen gevolgen voor de behandeling van schadeverzoeken door het daarvoor aangewezen Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4.
  Op basis van artikel 5 lid 3 van het voorstel tot wijziging wijst het college uit zijn midden een lid aan voor het algemeen bestuur en een plaatsvervanger.

 4. Subsidie Engelenburgh 2019

  Het college besluit:

  1. Aan Stichting d’Engelenburgh voor 2019 een budgetsubsidie te verlenen van € 3.000,- voor het uitvoeren van haar culturele programma.
  2. Stichting d’Engelenburgh vanaf 2020 op te nemen in de bijlage Subsidies van de Programma-begroting voor een bedrag van € 3.000,-;
  3. De kosten te dekken uit 6540000 (Kunstbeoefening en –bevordering)/ 44259 (Budgetsubsidie)

  Stichting d’Engelenburgh organiseert jaarlijks een divers aanbod aan culturele activiteiten op het terrein van muziek, literatuur of kunst,  concerten van de Young Piano Masters Society, een maandelijks open podium en deelname aan het Open Monumentenweekend. Allemaal vanuit het monumentale pand d’Engelenburgh in Fijnaart. Deze bijzondere combinatie geeft een waardevolle culturele aanvulling voor de hele gemeente Moerdijk. Dit wordt gewaardeerd door het College. Het College heeft dan ook besloten om vanaf 2019 jaarlijks € 3.000,- beschikbaar te stellen voor stichting d’Engelenburgh voor haar culturele activiteiten. Ieder jaar wordt samen met de stichting geëvalueerd en gekeken naar het aanbod voor het volgende jaar.

 5. Activiteiten Energiek Moerdijk

  Het college besluit:
  Kennis nemen van het Werkplan Energiek Moerdijk 2019 en het beschikbaar stellen van het benodigde budget voor de uitvoering hiervan. 

  Energiek Moerdijk voert als niet-commerciële en lokale vrijwilligersorganisatie een veelheid aan activiteiten uit in de gemeente Moerdijk, die bijdragen aan de lokale energietransitie. De meest bekende activiteiten zijn de gratis energiescans die bij particulieren, verenigingen en MKB worden uitgevoerd en de sterke communicatie over de energietransitie via website, social media en bij maatschappelijke evenementen. Gezien het grote maatschappelijke belang van de activiteiten van Energiek Moerdijk stelt de gemeente budget beschikbaar voor de daarmee gemoeide uitvoeringskosten.

 6. Afwijkingsbesluit opdracht kostendeskundige

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het aangaan van de opdrachtovereenkomst met de heer Van Rinssum van Nimas BV.
  2. Af te wijken van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid door de opdracht enkelvoudig en onderhands te verlenen aan de heer van Rinssum van Nimas BV. 

  De gemeente Moerdijk is in 2018 een basisovereenkomst aangegaan met de bouwcombinatie Strukton/Van den Herik voor het heropenen van de Roode Vaart en het herinrichten van de Markt in Zevenbergen. Met de recente besluitvorming over aanvullende financiële middelen door de gemeenteraad en andere financierende partijen, staan de seinen op groen om een aanvullende overeenkomst met de bouwcombinatie aan te gaan. De werkzaamheden zullen na ondertekening van die overeenkomst in volle vaart doorgang gaan vinden.
  Voor een goede toetsing van de door de bouwcombinatie aangeleverde stukken/ wijzigingsvoorstellen etc. is specifieke expertise op het gebied van kostenraming/-calculatie op zeer korte termijn noodzakelijk. Aan uw college wordt voorgesteld om een opdracht aan te gaan met dhr. Van Rinssum om de gemeente per direct bij te staan met specialistische advisering in dit grote complexe project. Dhr. Van Rinssum heeft een uitgebreide staat van dienst, als kostendeskundige bij grote complexe infrastructuur projecten en beschikt over de meest actuele prijsontwikkelingen. De heer van Rinssum beschikt daarnaast over onderhandelingsvaardigheden en kan het projectteam ondersteunen.
  De inbreng, expertise en ervaring van dhr. Van Rinssum, op deze korte termijn, is van essentiële meerwaarde voor de gemeente om goed gesteld te staan bij de vervolgwerkzaamheden met de bouwcombinatie.

 7. Pilot bestemmingsplan Schans Klundert

  Het college besluit:
  In te stemmen met het starten van een pilot voor een bestemmingsplan met verbrede reikwijde voor het plangebied van bedrijventerrein de Schans in Klundert.

  Door het Rijk wordt de nieuwe Omgevingswet voorbereid. Deze wet zal de huidige wetgeving op gebied van ruimtelijke ordening en milieu vervangen. Deze nieuwe wetgeving zal naar verwachting 2021 in werking treden. Bestemmingsplannen worden onder deze nieuwe wet vervangen door een Omgevingsplan. Tot invoering van de nieuwe wetgeving kunnen gemeenten alvast starten met het opstellen van zogenaamde ‘bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte’ (omgevingsplannen) om zo goed voorbereid te zijn op de nieuwe wetgeving. Het college besluit een pilot voor een Omgevingsplan te starten voor het bedrijventerrein “de Schans” in Klundert. 

 8. Gymvergoedingen primair onderwijs 2019

  1. In te stemmen met de vergoedingen voor bekostiging gymnastiekklokuren voor 2019 primair onderwijs aan:
   1. Stichting Openbaar Basisonderwijs West – Brabant€ 16.995,--;
   2. De Waarden – Stichting voor confessioneel basisonderwijs€ 83.532,--;
   3. Borgesiusstichting€ 8.717,-- .
  2. De vergoeding van beslispunt 1, totaal as € 109.244,--, ten laste te brengen van de productnummers van deze 21 scholen (kostensoort 43612).
   Het in de begroting 2019 hiervoor opgenomen bedrag is € 111.797,--. Er is derhalve een positief saldo van € 2.553,--.

  De gemeente dient de basisscholen en de school voor speciaal basisonderwijs (Het Palet) jaarlijks een vergoeding ter beschikking te stellen voor het huren van een gymzaal voor de lichamelijke oefening van de leerlingen. Voor de berekening van de vergoeding heeft het college de ‘Beleidsregel voor bekostiging gebruik en vervoer naar gymnastiekruimte voor het basisonderwijs in de gemeente Moerdijk’ vastgesteld. Voor 2019 krijgen de schoolbesturen een totale vergoeding van € 111.797,--.

 9. Basissubsidie Kindervreugd 2019

  Het college besluit:

  1. Met in achtneming van artikel 19 van de Algemene Subsidie Verordening af te wijken van artikel 3 van de Algemene Subsidie Verordening;
  2. Speeltuinvereniging Kindervreugd voor 2019 6 basissubsidies te verlenen met een totaal van € 8.321,-;
  3. De kosten te dekken uit 6670400(jeugd)/44251(jaarlijksesubs.), 6540000(Cultuur)/44251 (jaarlijksesubs.), 6670100(Maatschappij)/44251(jaarlijksesubs.)  en 6530301(Sport)/44251 (jaarlijksesubs.).

  Wij geven als gemeente jaarlijks aan meer dan 250 organisaties subsidies. Om dit in goede banen te leiden stellen wij nadere regels op, zodat voor de organisaties helder is waar zij aan toe zijn en welke doelstelling wij als gemeente hebben en wat ze van ons kunnen verwachten.
  Voor na genoeg alle regels bestaat een uitzondering. Zo ook voor de Nadere regels Basissubsdies Vrijwilligersorganisaties. Uit administratief praktische overwegingen is in de regels opgenomen dat een aanvrager maximaal 3 basissubsidies kan aanvragen. Voor alle aanvragen werkt dit goed. Behalve voor Kindervreugd. Zij hebben een dermate divers aanbod, en dat steunt het college van harte, dat zij eigenlijk in aanmerkingen moeten komen voor 6 basissubsidies. Omdat Kindervreugd voldoet aan het beleidsdoel van de nadere regels heeft het college besloten om een uitzondering te maken. Voor 2019 verleend het college de 6 basissubsidies met een totaal bedrag van € 8.321,-.