Besluitenlijst B&W vergadering 26 maart 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 26 maart 2019
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur
Afwezig:
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
J.P.M. Klijs  burgemeester

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 19 maart 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 19 maart 2019

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Verlegregeling

  Het college besluit:
  Een overeenkomst te sluiten met Brabant Water en Enexis inzake het verleggen van kabels en leidingen. In deze overeenkomst wordt de verdeling van de kosten vastgesteld betreffende het verleggen van kabels en leidingen bij gemeentelijke projecten. De gemeente betaalt 50 procent en de netbeheerder betaalt 50 procent.

  De gemeente heeft aan (de rechtsvoorganger van) Brabant Water tientallen jaren geleden concessie verleend en met (de rechtsvoorganger van) Enexis overeenkomsten afgesloten voor onder andere “het leggen en hebben van kabels en leidingen in, op, onder, over en boven openbare gemeentelijke gronden’. Soms moeten kabels en leidingen vanwege een door de gemeente ondernomen activiteit, bijvoorbeeld een wegreconstructie, worden verlegd. Vanuit de bestaande regelingen worden de hieraan verbonden kosten grotendeels betaald door de gemeente. De gemeente wenst haar beleid m.b.t. de netbeheerders en hun infrastructuur in de gemeente te heroverwegen om dit vervolgens te optimaliseren. Een gedeelte daarvan is inmiddels belegd in een Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur. De gemeente wil in dat kader komen tot nieuwe afspraken met de netbeheerders inzake de verdeling van bovenstaande verlegkosten. Daarom wil de gemeente de bestaande passages inzake verlegging in de bestaande concessies en overeenkomsten opzeggen en vervangen door een nieuwe overeenkomst. Partijen hebben inmiddels overeenstemming bereikt over een redelijke kostenverdeling. In plaats van de huidige kostenverdeling, waarbij de verleggingskosten grotendeels voor rekening van de gemeente komen, worden de kosten in de nieuwe regeling op 50/50 basis verdeeld. Partijen wensen dit vast te leggen in voorliggende overeenkomsten. Ook zijn hierin afspraken vastgelegd om te komen tot een efficiëntere samenwerking en een meer transparante kostenopgaaf, door een voorgeschreven opbouw en inzichtelijkheid van offertes. De overeenkomsten worden direct na ondertekening van kracht en zijn met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 van toepassing op het project Centrumontwikkeling Zevenbergen.

 4. Drinkwatertappunten

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen

  1. In te stemmen met de realisatie van 7 drinkwatertappunten in de periode 2019 tot en met 2020;
   • Voorstraat, nabij Zevenbergsepoort te Klundert
   • Lantaarndijk, nabij Maritiem Verenigingsgebouw te Willemstad
   • Keenesluis te Standdaarbuiten
   • Speeltuin Dorpshart te Moerdijk
   • Speelplek Westkreekweg te Fijnaart
   • Skatebaan en evenemententerrein te Zevenbergen
   • Zuidhaven, nabij Wereldwinkel te Zevenbergen.
    Waarbij voor de realisatie gezocht wordt naar natuurlijke momenten en werk met werk kansen.
  2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 28.000 voor de realisatie van bovengenoemde drinkwatertappunten;
  3. De jaarlijkse kapitaal- en onderhoudslasten van in totaal € 8.950 te dekken vanuit de stelpost nieuw beleid vrije ruimte voor structurele nieuwe lasten van € 100.000.

  In de raadsvergadering van 8 november jl. is een motie aangenomen die het college heeft opgedragen met een voorstel te komen voor het realiseren van een aantal openbare drinkwatertappunten in de gemeente Moerdijk. Met dit voorstel wordt hier concreet invulling aan gegeven. Het college stelt voor om openbare drinkwatertappunten te realiseren bij:

  • Voorstraat, nabij Zevenbergsepoort te Klundert
  • Lantaarndijk, nabij Maritiem Verenigingsgebouw te Willemstad
  • Keenesluis te Standdaarbuiten
  • Speeltuin Dorpshart te Moerdijk
  • Speelplek Westkreekweg te Fijnaart
  • Skatebaan en evenemententerrein te Zevenbergen
  • Zuidhaven, nabij Wereldwinkel te Zevenbergen.