Verlegregeling

Het college besluit:
Een overeenkomst te sluiten met Brabant Water en Enexis inzake het verleggen van kabels en leidingen. In deze overeenkomst wordt de verdeling van de kosten vastgesteld betreffende het verleggen van kabels en leidingen bij gemeentelijke projecten. De gemeente betaalt 50 procent en de netbeheerder betaalt 50 procent.

De gemeente heeft aan (de rechtsvoorganger van) Brabant Water tientallen jaren geleden concessie verleend en met (de rechtsvoorganger van) Enexis overeenkomsten afgesloten voor onder andere “het leggen en hebben van kabels en leidingen in, op, onder, over en boven openbare gemeentelijke gronden’. Soms moeten kabels en leidingen vanwege een door de gemeente ondernomen activiteit, bijvoorbeeld een wegreconstructie, worden verlegd. Vanuit de bestaande regelingen worden de hieraan verbonden kosten grotendeels betaald door de gemeente. De gemeente wenst haar beleid m.b.t. de netbeheerders en hun infrastructuur in de gemeente te heroverwegen om dit vervolgens te optimaliseren. Een gedeelte daarvan is inmiddels belegd in een Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur. De gemeente wil in dat kader komen tot nieuwe afspraken met de netbeheerders inzake de verdeling van bovenstaande verlegkosten. Daarom wil de gemeente de bestaande passages inzake verlegging in de bestaande concessies en overeenkomsten opzeggen en vervangen door een nieuwe overeenkomst. Partijen hebben inmiddels overeenstemming bereikt over een redelijke kostenverdeling. In plaats van de huidige kostenverdeling, waarbij de verleggingskosten grotendeels voor rekening van de gemeente komen, worden de kosten in de nieuwe regeling op 50/50 basis verdeeld. Partijen wensen dit vast te leggen in voorliggende overeenkomsten. Ook zijn hierin afspraken vastgelegd om te komen tot een efficiëntere samenwerking en een meer transparante kostenopgaaf, door een voorgeschreven opbouw en inzichtelijkheid van offertes. De overeenkomsten worden direct na ondertekening van kracht en zijn met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 van toepassing op het project Centrumontwikkeling Zevenbergen.