Besluitenlijst B&W vergadering 09 april 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 09 april 2019
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 26 maart 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 26 maart 2019

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 1 april 2019

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen

 4. Mandaat verlenen inzake beroepen op verjaring

  Het college besluit:
  Mandaat te verlenen aan teamleider Woonomgeving en Vastgoed voor:
  het toekennen van beroep op verjaring zonder vordering van schadevergoeding, en
  het afwijzen van een beroep op verjaring.

  Het college heeft op 4 december 2018 besloten dat het team Woonomgeving en Vastgoed de afweging moet maken of door de gemeente schadevergoeding gevraagd kan worden bij het toekennen van een beroep op verjaring.  De meerderheid van de erkenningen van verjaring gaat uiteraard langs het college omdat de afweging gemaakt moet worden of in de specifieke situatie schadevergoeding moet worden gevorderd. Er zijn echter ook situaties dat er ingestemd wordt met verjaring, zonder dat we schadevergoeding vorderen. Daarnaast worden beroepen op verjaring uiteraard ook afgewezen indien de omstandigheden zodanig zijn dat er geen aanspraak gemaakt kan worden op verjaring. In deze situaties is de besluitvorming minder complex en ingrijpend en kan er uit efficiencyoverwegingen voor gekozen worden mandaat te verlenen aan de teamleider om op dergelijke verzoeken te beslissen.

 5. Beleidsregels Vrijstelling leges omgevingsvergunning Moerdijk

  Het college besluit:

  1. Beleidsregels Vrijstelling leges omgevingsvergunning Moerdijk vast te stellen;
  2. De bevoegdheid tot het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 4.d van de Legesverordening te mandateren aan de medewerkers van team vergunning, handhaving en toezicht.

  Vele verenigingen en stichtingen in de gemeente Moerdijk versterken de sociale structuur in de kernen. Zij dragen direct en indirect bij aan het woonplezier en leven in onze gemeente.
  Om het verenigingsleven hier verder in te ondersteunen heeft de gemeenteraad besloten om deze organisaties vrij te stellen van legeskosten voor een omgevingsvergunning. Op grond van artikel 4 van de legesverordening heeft het college nu beleidsregels vastgesteld waarin de afwegingen en criteria beschreven staan om in aanmerking te komen voor vrijstelling van leges omgevingsvergunning.

 6. Subsidiesregeling ErvenPlus

  Het college besluit:

  1. Te participeren in de subsidieregeling ErvenPlus;
  2. Een bedrag hiervoor beschikbaar te stellen voor de periode 2019-2021 van jaarlijks € 2.200;
  3. Dit bedrag toe te voegen aan het budget Landschapsontwikkeling (6560500) voor 2019 en te verwerken in de begroting 2020 en 2021.

  De gemeente Moerdijk zal naast het agrarisch landschapsbeheer in de periode 2019-2021 voor € 2.200 per jaar gaan participeren in het project ErvenPlus wat is gericht op de Brabantse erven in het buitengebied. De belangrijkste doelen van het project zijn:

  • Creëren van landschappelijk waardevolle erven, met de steenuil, boerenzwaluw en huismus als iconen voor een hoge biodiversiteit;
  • Het uitvoeren van biotoopverbeterende maatregelen die het leefgebied van erfbewonende soorten versterken;
  • Bewustwording creëren voor het belang van biodiversiteit op erven;
  • Het vergroten van de bekendheid en betrokkenheid rond de bescherming van erfbewonende soorten;
  • Het opzetten van een monitoringsaanpak voor erfbewonende soorten en natuurwerkgroepen betrekken bij de monitoring.

  Door deelname levert een gemeente een belangrijke bijdrage aan het behoud en versterking van biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit van Moerdijkse erven.

 7. Definitieve locaties ondergrondse verzamelcontainers restafval en glas

  Het college besluit:
  Onder intrekking van het besluit van 26 februari 2019, in te stemmen met de definitieve locaties voor ondergrondse verzamelcontainers voor restafval en glas.

  In alle kernen hebben huishoudens gekozen voor een inzamelsysteem waarbij restafval moet worden weggebracht. Voor het bepalen van de locaties van deze ondergrondse afvalcontainers heeft het college op 5 september 2017 criteria vastgesteld. Het college wijst op grond van deze criteria de definitieve locaties aan voor ondergrondse verzamelcontainers voor restafval en ook voor glas.

 8. Project 176. Spelregels flexibele kaveluitgifte Waterwijk Fijnaart

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de spelregels flexibele kaveluitgifte Waterwijk Fijnaart, met onder meer de volgende spelregels:
   1. Kopers de mogelijkheid te geven om een kavel op maat te kopen, op basis van de afname van een aantal stroken van ieder 60cm breed en circa 30 meter diep (strokenverkaveling);
   2. De wijk in beginsel in 4 fasen uitgeven (vanaf de Westkreekweg richting de Molenstraat);
   3. Kiezen geschiedt op basis van notarieel lotnummer;
   4. Eenieder moet bereid zijn om na het kiezen 5 kavelstroken naar links of naar rechts verplaatst te worden teneinde de puzzel te kunnen leggen.
  2. De uitgifteprijs van de grond vast te stellen op € 260,-- per m2 excl. BTW en de grondexploitatie aan te passen op basis van deze gewijzigde grondprijs.

   

  Het project Waterwijk Fijnaart (voorheen Fijnaart-West) is een uitbreidingsplan voor de kern Fijnaart. Het is de bedoeling om op deze locatie flexibel te gaan verkavelen (vaste kaveldiepte, flexibele kavelbreedte) voor maximaal 120 grondgebonden woningen. Door deze manier van vraaggericht verkavelen ontstaan mogelijkheden voor alle (grondgebonden) woningtypen, zoals rijwoningen, twee-onder-één-kappers en vrijstaande woningen.
  De voorwaarden voor inschrijving, de reservering van de kavelstroken en de Kavelij zijn opgenomen in de spelregels “flexibele kaveluitgifte Waterwijk Fijnaart”. Daarnaast wordt voorgesteld om op basis van middeling van een tweetal actuele taxaties de grondprijs vast te stellen op € 255,-- per vierkante meter exclusief BTW.

 9. Verzoek verdichting met 80 woningen in project 126 Bosselaar-Zuid

  Het college besluit:
   De raad voor te stellen om:

  1. Medewerking te verlenen aan het verzoek van de ontwikkelcombinatie Bosselaar-Zuid met het toevoegen van in totaal 80 woningen op een totaal van 575 woningen binnen het totale plangebied Bosselaar-Zuid onder een aantal randvoorwaarden, zijnde:
   1. Realisatie van minimaal 40 extra sociale huurwoningen in deelgebied 3, deze sociale huurwoningen dienen uiterlijk eind 2020 in aanbouw te zijn genomen;
   2. De ruimtelijke kwaliteit van het gebied, de woningen en de openbare ruimte op het gebied van duurzaamheid, kwaliteit en veiligheid zijn gewaarborgd;
   3. Afspraken over het kostenverhaal zijn herijkt en geborgd waardoor afdrachten veilig gesteld zijn. Op basis van de huidige inzichten worden de volgende bedragen op basis van het aantal m2 uitgeefbare grond direct, danwel met harde einddatum geïnd:
    € 694.704 1-juli-2019
    € 520.416 1-juli-2019
    € 487.360 31-dec-2020
    € 487.360 1-juli-2022
  2. Deze randvoorwaarden vast te leggen in een aanvulling op de bestaande LOO en een  planologische procedure op te starten om de 80 woningen binnen het plangebied mogelijk te maken.

  De ontwikkelcombinatie Bosselaar-Zuid heeft een verzoek ingediend om binnen de wijk Bosselaar-Zuid te verdichten met 80 woningen. Dit betekent dat in totaal maximaal 655 woningen worden gerealiseerd in plaats van 575. Om aan te sluiten op de marktvraag en woningbouwontwikkeling is een deel van deze verdichting reeds uitgevoerd, passend binnen de bestaande kaders. De ruimtelijke hoofdstructuur van het plangebied blijft gelijk. Het college heeft besloten om onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het verzoek en stelt de raad voor om in zijn vergadering van 6 juni 2019 hier ook mee in te stemmen. Aan medewerking worden wel een aantal randvoorwaarden gesteld die worden vastgelegd in een aanvulling op de bestaande LOO. De ontwikkelcombinatie Bosselaar-Zuid heeft een verzoek ingediend om binnen de wijk Bosselaar-Zuid te verdichten met 80 woningen. Dit betekent dat in totaal maximaal 655 woningen worden gerealiseerd in plaats van 575. Om aan te sluiten op de marktvraag en woningbouwontwikkeling is een deel van deze verdichting reeds uitgevoerd, passend binnen de bestaande kaders. De ruimtelijke hoofdstructuur van het plangebied blijft gelijk. Het college heeft besloten om onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het verzoek en stelt de raad voor om in zijn vergadering van 6 juni 2019 hier ook mee in te stemmen. Aan medewerking worden wel een aantal randvoorwaarden gesteld die worden vastgelegd in een aanvulling op de bestaande LOO. Deze randvoorwaarden zijn:

  • de versnelde realisatie van 40 extra sociale huurwoningen in deelgebied 3;
  • het behoud en/of de verbetering van een goede ruimtelijke kwaliteit van het gebied, de woningen en de openbare ruimte. Om dit te bereiken moet voldaan worden aan de parkeernormen. De inrichting van de openbare ruimte moet voldoen aan de eisen van deze tijd o.a. het toepassen van Led verlichting. Daarnaast wordt in deelgebied 3 een extra speelvoorziening aangelegd.
  • er worden minimaal 113 nultredenwoningen gerealiseerd ten behoeve van de levensloopbestendigheid;
  • en tot slot worden de afspraken van het kostenverhaal zoals geborgd in de bestaande LOO herijkt teneinde de bedragen eerder te kunnen innen.

  Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan de raads- en collegeambities met betrekking tot versnelling en vermeerdering van de realisatie van het aantal sociale huurwoningen binnen de gemeente. Er wordt een gevarieerd woningaanbod gerealiseerd dat aansluit op de vraag vanuit de markt. De nadere randvoorwaarden zijn uitgewerkt in een stedenbouwkundig ontwerp en ze worden vastgelegd in een aanvulling op de bestaande LOO. Na besluitvorming door de raad zal de LOO worden ondertekend waarna een bestemmingsplanprocedure wordt opgestart om de verdichting te kunnen realiseren.

 10. B-stuk Reactie op verzoek aan de gemeenteraad inzake waterstofgastankstations

  Het college besluit:
  De concept-beantwoordingsbrief aan te bieden aan de griffie.

  De gemeenteraad is per mail verzocht géén medewerking meer te verlenen aan de vestiging van tankstations als er niet ook waterstofgas getankt kan worden én op alle voor haar mogelijke manieren te bevorderen dat er in onze gemeente waterstofgas getankt kan gaan worden. Hoewel we de potentie van waterstofgas als milieuvriendelijk alternatief voor fossiele brandstoffen erkennen, wordt geadviseerd niet tegemoet te komen aan dit verzoek. Enerzijds omdat het in de ruimtelijke ordening niet is toegestaan te sturen op specifieke productsoorten in de detailhandel (brancheren) zonder dat daar ruimtelijke argumenten aan ten grondslag liggen. En anderzijds omdat het ‘op alle mogelijke manieren bevorderen’ dermate ruim geformuleerd is, dat het te ver gaat om daar in mee te gaan.

 11. Mauritshuis

  1. De raad voor te stellen om:
   1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor de verbouwing in het Mauritshuis ter hoogte van € 97.000;
   2. De hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten van € 4.300 in 2019 ten laste van het, al dan niet positieve, exploitatieresultaat te brengen. Voor 2020 en verder dienen deze lasten verwerkt te worden binnen een sluitende (meerjaren)begroting;
   3. Het voordeel van € 8.000 van het compensabel worden van de BTW op het Mauritshuis in 2019 ten gunste van het, al dan niet positieve, exploitatieresultaat te brengen en voor 2020 en verder dit te verwerken binnen een sluitende (meerjaren)begroting.
  2. De raad voor te stellen om:
   1. Kennis te nemen van het rapport ‘conceptonwikkeling Mauritshuis' dat bureau Raadsaam heeft opgeleverd;
   2. In te stemmen met het verder inrichten van het Mauritshuis tot museum met een over het geheel gezien gemiddeld niveau;
   3. Een totaal krediet hiervoor beschikbaar te stellen van € 780.000 voor de inrichting en bouwkundige werkzaamheden;
   4. In de dekking te voorzien door een subsidiebijdrage van de provincie van € 400.000. Hierna resteert een bedrag van € 380.000 waarvan de jaarlijkse kapitaallasten € 31.300 bedragen. Deze kapitaallasten in 2019 ten laste van het, al dan niet positieve, exploitatieresultaat te brengen. Voor 2020 en verder dienen deze lasten verwerkt te worden binnen een sluitende (meerjaren)begroting;
   5. Een éénmalig budget van € 20.000 in 2019 beschikbaar te stellen voor het maken van een definitief ontwerp voor de inrichting;
   6. Deze € 20.000 te dekken uit de stelpost nieuw beleid, onderdeel onvoorzien incidentele middelen.
  3. Deze voorstellen in de commissie- en raadsvergadering in deze volgorde binnen één agendapunt te behandelen vanwege de samenhang tussen beide.

  In 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het realiseren van een multifunctioneel bezoekerscentrum in het Mauritshuis. Hiervoor zijn werkzaamheden zoals het aanbrengen van een lift en vloerisolatie noodzakelijk. Er is bij de aanvraag van het krediet echter geen rekening gehouden met bijkomende kosten en onvoorziene kosten. Nu is duidelijk geworden dat de kosten voor deze verbouwing hoger uitvallen dan verwacht. De totale overschrijding van het oorspronkelijk toegekende krediet is hiermee dusdanig groot dat dit betekent dat de werkzaamheden niet gestart konden worden zoals gepland. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de verhoging van het krediet starten de werkzaamheden na het toeristenseizoen van 2019. Het Mauritshuis is tijdens deze periode een aantal maanden gesloten. Na de verbouwing wordt direct verder gegaan met de inrichting van het Mauritshuis met interactieve multimediale exposities. In de periode november 2019 – maart 2020 worden zoveel mogelijk ruimtes (één voor één) ingericht. Hierna start het toeristenseizoen en is het Mauritshuis gewoon geopend. In de periode oktober 2020 - maart 2021 worden de laatste ruimtes ingericht zodat het hele project in 2021 wordt afgerond en het Mauritshuis als bezoekerscentrum feestelijk geopend kan worden.

 12. Coördinator Aanjager Brede School en Integrale Kindcentra

  Het college besluit:

  1. Aan Sport en Welzijn Moerdijk de opdracht te verlenen om invulling te geven aan de functie “coördinator/ aanjager Brede School en Integrale Kindcentra”.
  2. De kosten hiervan € 39.600 excl. BTW ten laste te brengen van product Bestrijding Onderwijsachterstanden, nr. 6480600.

  Bij schoolbesturen en gemeente is behoefte aan een functionaris die invulling kan geven aan de borging van Brede Scholen in Moerdijk en de uitvoering daarvan en een koppeling kan maken met de ontwikkeling van Integrale Kind Centra. In het programma van eisen wat de gemeente opstelde voor het werkgeverschap ‘combinatiefuncties nieuwe stijl’ namen wij ten tijden van de aanbesteding een extra deelproject op voor de coördinatie op uitvoeringstaken van de Brede school (aanjager). Sport en Welzijn Moerdijk heeft hiertoe, op verzoek van de gemeente, nu een offerte ingediend. Het college besloot om aan Sport en Welzijn Moerdijk de opdracht te verlenen voor invulling van deze functie en de kosten hiervan, € 39.600 excl. BTW ten laste te brengen van het product Bestrijding Onderwijs Achterstanden.

 13. Afwijkbesluit: Vaststellen financiële en inkoop-technische randvoorwaarden voor de aanschaf en de implementatie van het beheerssysteem voor de openbare ruimte

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het raadsvoorstel ‘Beschikbaar stellen krediet en uitvoeringskosten voor databeheersysteem’
  2. Af te wijken van het aanbestedingsbeleid ten aanzien van de begeleiding en de implementatie van het nieuwe databeheerssysteem.

  Om de openbare ruimte goed te kunnen beheren maken we gebruik van beheerdata, waaronder gegevens over de staat van de weg, het onderhoud van bomen en bijvoorbeeld het totaal aan oppervlakte van plantsoenen. Deze beheerdata is belangrijk om de openbare ruimte heel en veilig te houden tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten en acceptabele risico’s. Ook zijn de juiste gegevens van belang om bijvoorbeeld de juiste hoeveelheden of oppervlakten op de markt te kunnen zetten als we werk uitbesteden. Een databeheerssysteem is gespecialiseerde software die niet alleen aangekocht, maar ook ingericht moet worden. Eenmaal ingericht, moet het systeem constant beheerd worden om de gegevens compleet, actueel en goed van kwaliteit te houden. De raad heeft in de Meerjarenbegroting rekening gehouden met de jaarlijkse kosten van het systeem. Zowel voor de kapitaalslasten, als het beheer en de licentiekosten. Ten aanzien van het tweede beslispunt: We hebben zelf de kennis niet in huis om het implementatie-proces te begeleiden en daarom maken we gebruik van flexibele inzet. Om een consistent proces door te voeren is het van belang om dezelfde partij te gebruiken voor zowel de voorbereiding, de aanbesteding, als de implementatie. Hiermee overschrijden we echter wel een aanbestedingsgrens. Om rechtmatig gebruik te kunnen blijven maken van deze partij wordt het college geadviseerd om gebruik te maken van hun bevoegdheid om af te kunnen wijken van het aanbestedingsbeleid.

 14. Grondverkoop appartementen Westhoek

  Vertrouwelijk besluit d.d. 26 maart 2019, vanaf heden openbaar
  Het college besluit:

  1. In te stemmen met verkoop van circa 950 vierkante meter grond aan ontwikkelaar Willigen Partners Vastgoedontwikkelaars B.V., betreffende een deel van het kadastrale perceel gem. Zevenbergen, sectie I, nummer 2897, e.e.a. op basis van bijgevoegde koopovereenkomst;
  2. Het verkoopbedrag vast te stellen op € 250.000 k.k.;
  3. De bestaande locatieontwikkelingsovereenkomst met Woonkwartier en Estea inzake de aanleunwoningen De Westhoek (project 132) d.d. 28 september 2019, officieel te ontbinden;
  4. De raad te informeren middels een raadsinformatiebrief.

  Op grond van een initiatief van de vorige eigenaar van de Westhoek, Stichting Hervormd Rusthuis Zevenbergen en de toenmalige woningbouwstichting, Stichting Woningbouw Zevenbergen, is in 2007 project 132 Aanleunwoningen De Westhoek gestart.  Doelstelling was om te komen tot de realisatie van een elftal aanleunwoningen in het gebied bij de voormalige bungalow aan het Wilhelminapark nummer 16 en de aangrenzende openbare ruimte. Ondanks dat een aantal bewoners van het Wilhelminapark het niet eens was met de plannen zoals deze door partijen waren bedacht, wat hen uiteindelijk tot de Raad van State bracht, oordeelde de hoogste bestuursrechter dat de ontwikkeling doorgang mocht vinden. Toch werd het daarna stil. Op basis van gewijzigde landelijke wetgeving moesten woningbouwcorporaties zich weer beperken tot hun core business (huurwoningen voor de sociale doelgroep) en daar paste deze ontwikkeling – met appartementen in het middeldure en dure segment -  niet in. Vandaar dat het project stil kwam te liggen. En vanwege de nasleep van de financiële crisis ook jarenlang stil heeft gelegen. Anno 2019 is er weer interesse vanuit de markt in deze locatie. Willigen Partners Vastgoedontwikkelaars B.V. heeft met Estea (huidige eigenaar Westhoek), Woonkwartier en de gemeente overeenstemming bereikt over de overname van hun grondposities ter plekke teneinde de ontwikkeling weer vlot te trekken. Omdat er reeds sprake is van een onherroepelijk bestemmingsplan zou de bouw dit jaar nog kunnen aanvangen.