Beleidsregels Vrijstelling leges omgevingsvergunning Moerdijk

Het college besluit:

  1. Beleidsregels Vrijstelling leges omgevingsvergunning Moerdijk vast te stellen;
  2. De bevoegdheid tot het verlenen van vrijstelling op grond van artikel 4.d van de Legesverordening te mandateren aan de medewerkers van team vergunning, handhaving en toezicht.

Vele verenigingen en stichtingen in de gemeente Moerdijk versterken de sociale structuur in de kernen. Zij dragen direct en indirect bij aan het woonplezier en leven in onze gemeente.
Om het verenigingsleven hier verder in te ondersteunen heeft de gemeenteraad besloten om deze organisaties vrij te stellen van legeskosten voor een omgevingsvergunning. Op grond van artikel 4 van de legesverordening heeft het college nu beleidsregels vastgesteld waarin de afwegingen en criteria beschreven staan om in aanmerking te komen voor vrijstelling van leges omgevingsvergunning.