Mauritshuis

 1. De raad voor te stellen om:
  1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor de verbouwing in het Mauritshuis ter hoogte van € 97.000;
  2. De hieruit voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten van € 4.300 in 2019 ten laste van het, al dan niet positieve, exploitatieresultaat te brengen. Voor 2020 en verder dienen deze lasten verwerkt te worden binnen een sluitende (meerjaren)begroting;
  3. Het voordeel van € 8.000 van het compensabel worden van de BTW op het Mauritshuis in 2019 ten gunste van het, al dan niet positieve, exploitatieresultaat te brengen en voor 2020 en verder dit te verwerken binnen een sluitende (meerjaren)begroting.
 2. De raad voor te stellen om:
  1. Kennis te nemen van het rapport ‘conceptonwikkeling Mauritshuis' dat bureau Raadsaam heeft opgeleverd;
  2. In te stemmen met het verder inrichten van het Mauritshuis tot museum met een over het geheel gezien gemiddeld niveau;
  3. Een totaal krediet hiervoor beschikbaar te stellen van € 780.000 voor de inrichting en bouwkundige werkzaamheden;
  4. In de dekking te voorzien door een subsidiebijdrage van de provincie van € 400.000. Hierna resteert een bedrag van € 380.000 waarvan de jaarlijkse kapitaallasten € 31.300 bedragen. Deze kapitaallasten in 2019 ten laste van het, al dan niet positieve, exploitatieresultaat te brengen. Voor 2020 en verder dienen deze lasten verwerkt te worden binnen een sluitende (meerjaren)begroting;
  5. Een éénmalig budget van € 20.000 in 2019 beschikbaar te stellen voor het maken van een definitief ontwerp voor de inrichting;
  6. Deze € 20.000 te dekken uit de stelpost nieuw beleid, onderdeel onvoorzien incidentele middelen.
 3. Deze voorstellen in de commissie- en raadsvergadering in deze volgorde binnen één agendapunt te behandelen vanwege de samenhang tussen beide.

In 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het realiseren van een multifunctioneel bezoekerscentrum in het Mauritshuis. Hiervoor zijn werkzaamheden zoals het aanbrengen van een lift en vloerisolatie noodzakelijk. Er is bij de aanvraag van het krediet echter geen rekening gehouden met bijkomende kosten en onvoorziene kosten. Nu is duidelijk geworden dat de kosten voor deze verbouwing hoger uitvallen dan verwacht. De totale overschrijding van het oorspronkelijk toegekende krediet is hiermee dusdanig groot dat dit betekent dat de werkzaamheden niet gestart konden worden zoals gepland. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de verhoging van het krediet starten de werkzaamheden na het toeristenseizoen van 2019. Het Mauritshuis is tijdens deze periode een aantal maanden gesloten. Na de verbouwing wordt direct verder gegaan met de inrichting van het Mauritshuis met interactieve multimediale exposities. In de periode november 2019 – maart 2020 worden zoveel mogelijk ruimtes (één voor één) ingericht. Hierna start het toeristenseizoen en is het Mauritshuis gewoon geopend. In de periode oktober 2020 - maart 2021 worden de laatste ruimtes ingericht zodat het hele project in 2021 wordt afgerond en het Mauritshuis als bezoekerscentrum feestelijk geopend kan worden.