Verzoek verdichting met 80 woningen in project 126 Bosselaar-Zuid

Het college besluit:
 De raad voor te stellen om:

 1. Medewerking te verlenen aan het verzoek van de ontwikkelcombinatie Bosselaar-Zuid met het toevoegen van in totaal 80 woningen op een totaal van 575 woningen binnen het totale plangebied Bosselaar-Zuid onder een aantal randvoorwaarden, zijnde:
  1. Realisatie van minimaal 40 extra sociale huurwoningen in deelgebied 3, deze sociale huurwoningen dienen uiterlijk eind 2020 in aanbouw te zijn genomen;
  2. De ruimtelijke kwaliteit van het gebied, de woningen en de openbare ruimte op het gebied van duurzaamheid, kwaliteit en veiligheid zijn gewaarborgd;
  3. Afspraken over het kostenverhaal zijn herijkt en geborgd waardoor afdrachten veilig gesteld zijn. Op basis van de huidige inzichten worden de volgende bedragen op basis van het aantal m2 uitgeefbare grond direct, danwel met harde einddatum geïnd:
   € 694.704 1-juli-2019
   € 520.416 1-juli-2019
   € 487.360 31-dec-2020
   € 487.360 1-juli-2022
 2. Deze randvoorwaarden vast te leggen in een aanvulling op de bestaande LOO en een  planologische procedure op te starten om de 80 woningen binnen het plangebied mogelijk te maken.

De ontwikkelcombinatie Bosselaar-Zuid heeft een verzoek ingediend om binnen de wijk Bosselaar-Zuid te verdichten met 80 woningen. Dit betekent dat in totaal maximaal 655 woningen worden gerealiseerd in plaats van 575. Om aan te sluiten op de marktvraag en woningbouwontwikkeling is een deel van deze verdichting reeds uitgevoerd, passend binnen de bestaande kaders. De ruimtelijke hoofdstructuur van het plangebied blijft gelijk. Het college heeft besloten om onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het verzoek en stelt de raad voor om in zijn vergadering van 6 juni 2019 hier ook mee in te stemmen. Aan medewerking worden wel een aantal randvoorwaarden gesteld die worden vastgelegd in een aanvulling op de bestaande LOO. De ontwikkelcombinatie Bosselaar-Zuid heeft een verzoek ingediend om binnen de wijk Bosselaar-Zuid te verdichten met 80 woningen. Dit betekent dat in totaal maximaal 655 woningen worden gerealiseerd in plaats van 575. Om aan te sluiten op de marktvraag en woningbouwontwikkeling is een deel van deze verdichting reeds uitgevoerd, passend binnen de bestaande kaders. De ruimtelijke hoofdstructuur van het plangebied blijft gelijk. Het college heeft besloten om onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het verzoek en stelt de raad voor om in zijn vergadering van 6 juni 2019 hier ook mee in te stemmen. Aan medewerking worden wel een aantal randvoorwaarden gesteld die worden vastgelegd in een aanvulling op de bestaande LOO. Deze randvoorwaarden zijn:

 • de versnelde realisatie van 40 extra sociale huurwoningen in deelgebied 3;
 • het behoud en/of de verbetering van een goede ruimtelijke kwaliteit van het gebied, de woningen en de openbare ruimte. Om dit te bereiken moet voldaan worden aan de parkeernormen. De inrichting van de openbare ruimte moet voldoen aan de eisen van deze tijd o.a. het toepassen van Led verlichting. Daarnaast wordt in deelgebied 3 een extra speelvoorziening aangelegd.
 • er worden minimaal 113 nultredenwoningen gerealiseerd ten behoeve van de levensloopbestendigheid;
 • en tot slot worden de afspraken van het kostenverhaal zoals geborgd in de bestaande LOO herijkt teneinde de bedragen eerder te kunnen innen.

Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan de raads- en collegeambities met betrekking tot versnelling en vermeerdering van de realisatie van het aantal sociale huurwoningen binnen de gemeente. Er wordt een gevarieerd woningaanbod gerealiseerd dat aansluit op de vraag vanuit de markt. De nadere randvoorwaarden zijn uitgewerkt in een stedenbouwkundig ontwerp en ze worden vastgelegd in een aanvulling op de bestaande LOO. Na besluitvorming door de raad zal de LOO worden ondertekend waarna een bestemmingsplanprocedure wordt opgestart om de verdichting te kunnen realiseren.