Besluitenlijst B&W vergadering 16 april 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 16 april 2019
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur
Afwezig:
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 9 april 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 9 april 2019

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W vergadering d.d. 11 april 2019

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 4. Bouwplan Vlietweg Klundert

  Het college besluit:

  1. De gemeenteraad te informeren over het bouwplan aan de Vlietweg, zoals verwoord in een raadsinformatiebrief.
  2. Een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen.
  3. Indien er geen zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning worden ingediend de definitieve omgevingsvergunning te verlenen

  Er is op 31 mei 2018 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een nieuw bedrijfspand met buitenterrein op het perceel, kadastraal bekend Klundert sectie B nummer 2130, gelegen aan de Vlietweg in Klundert. De aanvraag gaat uit van de vestiging van circa 6.913 m2 aan bedrijfsinrichting, terwijl op grond van het bestemmingsplan op deze locatie een oppervlakte van maximaal 5000 m2 is toegestaan. De aanvraag is daarom in strijd met het bestemmingsplan. Om medewerking te kunnen verlenen aan deze aanvraag is de uniforme voorbereidingsprocedure van toepassing. Door middel van een ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat de voorgestelde verandering ook ruimtelijke acceptabel is. Uit de m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn, waardoor het maken van een milieueffectrapportage niet nodig is.

 5. Aanvullende bijdrage centrumteam

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 50.000,- voor activiteiten en maatregelen om het centrum van Zevenbergen gedurende de bouwperiode (2019 en 2020) aantrekkelijk en leefbaar te houden:

  • Voor het jaar 2019 een bedrag van € 25.000,-- te dekken uit de stelpost nieuw beleid incidenteel.
  • Voor het jaar 2020 een bedrag van € 25.000,-- wat dient te worden verwerkt binnen een sluitende (meerjaren)begroting.

  De komende 1,5 tot 2 jaar zal het Haventracé en de Markt een bouwterrein zijn. Vorig jaar is een centrumteam, bestaande uit 15 enthousiaste bewoners en ondernemers, opgericht dat nadenkt over het aantrekkelijk en levendig houden van het centrum voor bewoners, ondernemers en winkelend publiek tijdens de bouwperiode. Inmiddels is het team 4 keer bij elkaar gekomen en begint een 2- jarenprogramma om het centrum levendig en aantrekkelijk te houden steeds meer vorm te krijgen. De ideeën lopen uiteen van hangende bloembakken aan de bouwhekken, aankleden van bouwhekken tot een ijsbaan of kerstmarkt tijdens de feestdagen. Daarnaast is de bouwcombinatie in gesprek met contactpersonen van de jaarlijks terugkerende evenementen om te bekijken of reguliere evenementen (eventueel in afgeslankte vorm) ook tijdens het werk in het centrum kunnen plaatsvinden. Om daadwerkelijk ook activiteiten/evenementen te kunnen uitvoeren is budget nodig. De komende 2 jaar kan de gemeente hierin financieel bijdragen waarmee de ondernemers en bewoners een steuntje in de rug krijgen. Na realisatie zijn bewoners en ondernemers weer aangewezen op de reguliere subsidiemogelijkheden. Aan de gemeenteraad wordt daarom voorgesteld een bedrag van € 50.000,- beschikbaar te stellen voor het organiseren van circa 4 evenementen (over 2 jaar), een aantal activiteiten/maatregelen gericht op de aankleding van het centrum en het organiseren van een start- en openingshandeling.

 6. Project 153b. Wijziging van de samenwerkingsovereenkomst realisatie tracé Roode Vaart Zevenbergen

  Het college besluit:
  Tot wijziging van de samenwerkingsovereenkomst realisatie tracé Roode Vaart Zevenbergen d.d. 21 november 2013, met in achtneming van de verlenging van deze overeenkomst tot 31 december 2019 door de wijziging van de overeenkomst op 20 december 2018.

  Gevraagd burgemeesterbesluit
  Wethouder T.H.R. Zwiers, als verantwoordelijke portefeuillehouder, te machtigen om wijziging op de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

  Op 29 oktober 2013 heeft het college besloten de samenwerkingsovereenkomst realisatie tracé Roode Vaart Zevenbergen te sluiten. De overeenkomst is op 21 november 2013 ondertekend tezamen met de SOK-partners provincie Noord-Brabant, provincie Zeeland en Waterschap Brabantse Delta. Wegens de vertraging in het project is de overeenkomst op 20 december 2018 gewijzigd. Dit betrof louter het wijzigen van de einddatum van de overeenkomst. Nu de besluitvorming begin 2019 over de aanvullende bijdragen door de SOK-partners positief is doorlopen en met de bouwcombinatie een aanvullende overeenkomst wordt gesloten, is het noodzakelijk de samenwerkingsovereenkomst op de nieuwe afspraken aan te passen.

 7. Wijziging rechtspositie politieke ambtsdragers 1 januari 2019

  Het college besluit:
  In te stemmen met de Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden 2019.

  Per 1 januari 2019 is een aangepast Rechtspositiebesluit voor collegeleden en raads- en commissieleden in werking getreden. Dit als onderdeel van geharmoniseerde regelgeving voor alle politieke ambtsdragers (bestuurders en volksvertegenwoordigers) bij de provincies, waterschappen en gemeenten. Het aangepaste besluit maakt het nodig de geldende verordening aan te passen. Vanaf 1 januari 2019 is er sprake van twee regelingen: één verordening regelt de aanspraken voor raads- en commissieleden en wordt door de raad vastgesteld en één regeling voor het college.

 8. Bijdrage IVN Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur e.o van basissubsidie naar budgetsubsidie

  Het college besluit:

  1. IVN Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur e.o. een budgetsubsidie te verlenen van € 500,- voor 2019;
  2. IVN Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur e.o. vanaf 2020 op te nemen in de bijlage Subsidies van de Meerjarenbegroting voor een bedrag van € 500,-
  3. De kosten te dekken uit 6550000 (Natuurbescherming) / 44259 (budgetsubsidies).

  Het college wenst haar subsidie doelmatig en effectief in te zetten. Dat vraagt op momenten om technische aanpassing van de begroting die voor de betreffende subsidieontvanger geen verdere gevolgen heeft. Zo ook voor de IVN Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur e.o.
  Met het vaststellen van het subsidiekader “Van subsidie tot marketing” in 2017 heeft het college besloten dat de basissubsidie bedoeld is voor het versterken van de sociale structuren binnen de gemeente en haar kernen.  Omdat de IVN Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur e.o. geen vrijwilligersorganisatie is die permanent actief is binnen onze kernen, voldoet deze niet langer aan onze doelstelling van de basissubsidies. Wat wij wel zeer waarderen is de inzet van de IVN Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur e.o. als het gaat om natuureducatie en vogel- en natuurbescherming binnen onze gemeente. Het college heeft dan ook besloten om de IVN Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur e.o. jaarlijks met € 500,- te blijven subsidiëren, maar dan via een budgetsubsidie.

 9. Startdocument project 197. Toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen

  Het college besluit:
   De raad voor te stellen:

  1. Het startdocument project 197. Toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen vast te stellen.

  De gemeente heeft een wettelijke taak om te voorzien in voldoende gymnastiekaccommodaties voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Sportcomplex de Borgh (sporthal en gymzaal), welke veelal wordt gebruikt door scholen (m.n. Markland College Zevenbergen) in het kader van het bewegingsonderwijs, is gedateerd. Er zijn (wederom) vervangingsinvesteringen noodzakelijk om het complex te laten voldoen aan de eisen van deze tijd. De eigenaar van de Borgh heeft aangegeven deze investeringen niet vanuit de exploitatie van de sporthal en gymzaal te kunnen financieren. Middels dit project wenst de gemeente een structurele toekomstbestendige oplossing voor de gymaccommodaties en de binnensporten in de kern Zevenbergen te vinden. Hiertoe gaat de gemeente de volgende scenario’s verkennen: renovatie van de bestaande sporthal en gymzaal van de Borgh, vervangende nieuwbouw op de huidige locatie dan wel een nieuwe sporthal op een andere locatie in Zevenbergen.
  Met het vaststellen van het startdocument is de eerste stap in het project gezet, namelijk het bepalen van het proces voor het project.

 10. Opdrachtverstrekking tot het opstellen van zonnepanelenbeleid voor beschermd Stadsgezicht vesting Willemstad en 155 rijks- en gemeentelijke monumenten

  Het college besluit:

  1. Opdracht te verlenen aan Dorp Stad en Land voor het uitvoeren van de werkzaamheden om een gebiedspecifiek zonnepanelenbeleid op te stellen ten behoeve van de eigenaren van alle 155 Moerdijkse monumenten en objecten die in het beschermd stadsgezicht van Willemstad liggen, inclusief een alternatief voor eigenaren die geen zonnepanelen mogen plaatsen, overeenkomstig de uitgebrachte offerte d.d. 21-02-2019 (kenmerk: 100239)
  2. De hieraan verbonden eenmalige kosten van € 5.500 mee te nemen in de 1e bestuursrapportage 2019 en de bijbehorende begrotingswijziging 2019.
  3. Te besluiten om geen openbare voorbereidingsprocedure te volgen bij de voorbereiding van het opstellen van het zonnepanelenbeleid.

  Met het vraagstuk over duurzaamheid en energietransitie, wordt er door bewoners steeds vaker gevraagd of er zonnepanelen geplaatst mogen worden. Bij “normale” woningen is dit vergunningsvrij. Bij objecten die liggen in het beschermde stadsgezicht van Willemstad en bij monumenten is dit niet vergunningsvrij en wordt in de meeste gevalleen een negatief advies uitgebracht. Om de vraag te kunnen beantwoorden op welk object of op welke locaties, wel of niet en zo ja onder welke voorwaarden, zonnepanelen kunnen worden toegestaan is het noodzakelijk dat deskundigen beleid opstellen. Dit om duurzaamheidsbelangen, monumentale belangen en stedenbouwkundige belangen bij monumenten en in het beschermd stadsgezicht van Willemstad tegen elkaar te kunnen afwegen. Hierin wordt meegenomen dat wanneer zonnepanelen op een bepaalde locatie of object niet mogelijk is, er gebruik gemaakt kan worden van een alternatief dat door de gemeente Moerdijk wordt gefaciliteerd. Met dit beleid zal het vooraf duidelijk zijn op welke locaties zonnepanelen wel of niet toegestaan worden. Voor de bewoners geeft het beleid vooraf duidelijkheid en voorkomt onnodige juridische procedures.

 11. Verzoek om toestemming voor het in gebruik nemen van twee terrasvakken door Hotel Trusten (Voorstraat 47-49 te Willemstad) ter hoogte van nummer 45

  Het college besluit:

  1. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek om toestemming voor het in gebruik nemen van twee terrasvakken door Hotel Trusten (Voorstraat  47-49 te Willemstad) ter hoogte van nummer 45.
  2. Conform besluit van 1 augustus 2017 medewerking te verlenen aan het in gebruik nemen van twee terrasvakken in het verlengde van de gevel na aanpassing van het openbaar gebied op kosten van aanvrager.

  Bij collegebesluit van 1 augustus 2017 (verseon 762870) is besloten om voor 2 van de aangevraagde 4 terrasvakken in het verlengde van de voorgevel van Hotel Trusten exploitatievergunning te verlenen (twee daarvan zijn inmiddels gerealiseerd). Er is daarbij gemeld dat er in beginsel geen bezwaar bestaat om voor de andere twee terrasvakken in het verlengde van de gevel van het horecabedrijf ook vergunning te verlenen. Echter, op 2 van die 4 vakken is op dit moment een oprijpad als oversteekplaats voor minder validen gesitueerd. Dit betekent dat deze vakken op dit moment niet gebruikt kunnen worden als terras. Aanvrager heeft de mogelijkheid en de bestuurlijke toestemming om op eigen kosten het openbaar gebied te laten aanpassen. Deze kosten wil aanvrager niet maken en vraagt daarom om toestemming voor het plaatsen van het terras op 2 andere vakken, tegenover het naastgelegen pand nummer 45.

 12. Doorontwikkeling vrijwillige inzet Gemeente Moerdijk

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de notitie doorontwikkeling vrijwillige inzet Gemeente Moerdijk 2019.
  2. Onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot personele inzet aangaande centrale coördinatie en beleidsadvisering van interne vrijwilligersprojecten binnen de Gemeente Moerdijk.
  3. De gemeentelijke processen waar vrijwilligers mee te maken hebben door te ontwikkelen met het oog op het verleggen van de focus van ‘afhandelen naar ondersteunen’.

  Vrijwilligers zijn onmisbaar. Maar wat hebben zij nou van een gemeente nodig om goed hun werk te kunnen doen? In kleine discussiegroepen hebben we met in totaal 50 vrijwilligers twee uur lang gediscussieerd en input opgehaald. Daarnaast hebben we tientallen verenigingen gesproken en de vrijwilligers binnen onze eigen organisatie. Op de verenigingenavond van februari jl. spraken we nogmaals 100 inwoners. Dit is wat ze zeiden. Ze fluiten je voetbalwedstrijd. Ze brengen je moeder naar het koffie-uurtje in het buurthuis omdat ze zich eenzaam voelt sinds je vader is overleden. Ze organiseren de Sinterklaasoptocht waar je ieder jaar met de (klein)kinderen naartoe gaat.
  En ga zo maar door. Of het nou om cultuur, sport of zorg gaat: Vrijwilligers zijn overal. Bovendien houden ze de samenleving werkbaar en betaalbaar. In totaal hebben we in de gemeente Moerdijk naar schatting 14.460 vrijwilligers. Als je voor al die vrijwilligers een betaalde kracht zou moeten in zetten, kost dat je 2,9 miljoen euro per jaar. Sterker nog, het merendeel van de vrijwilligers komt bij inwoners achter de voordeur en heeft dus een signalerende of preventieve functie, zodat zware zorg of problematiek kan worden voorkomen. Wat, plat gezegd, de gemeenschap alleen nog maar meer geld bespaart. Best onmisbaar dus, die vrijwilliger. Vrijwilligerswerk raakt het huis van de gemeente bovendien overal. Naast de vele sport- en cultuurverenigingen binnen de kernen die wij ondersteunen, hebben wij ook vrijwilligersprojecten binnen onze eigen organisatie. In de huidige situatie is hier echter onvoldoende centrale coördinatie op waardoor alle projecten anders geregeld zijn met grote verschillen in ondersteuning als gevolg. Ook is er onvoldoende zicht op de kwaliteit van de screening van vrijwilligers die zich bij onze projecten aanmelden en voor ons op bezoek gaan bij (kwetsbare) inwoners.  Een tweede punt waar de gemeente Moerdijk verder op in moet zetten, is de vraag van inwoners om de gemeente meer te kunnen inzetten als samenwerkingspartner. Op dit moment worden inwoners niet optimaal geholpen of gehoord. Wij zijn als gemeente gewend om aanvragen binnen te krijgen en af te handelen, maar de inwoner zoekt een samenwerkingspartner. Dit vraagt om de focus binnen de huidige gemeentelijke processen te verleggen van een ‘afhandeling’ van aanvragen naar een 'ondersteuning’ van behoeften die er spelen.   

 13. Verantwoording inzet budget mantelzorgwaardering 2018

  Het college besluit:

  1. De subsidie ten behoeve van de uitvoering van de mantelzorgwaardering in 2018 door Surplus vast te stellen aan de hand van de ingediende verantwoording; en
  2. Conform de beschikking 2018 Surplus toestemming te geven het resterende bedrag over 2018, zijnde € 2.348,33, over te hevelen naar 2019 ten behoeve van declaraties van de waarderingsmenu’s over 2018 door lokale ondernemers. 

  In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is een jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers van cliënten verplicht gesteld. Deze verplichting is in de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente Moerdijk in artikel 8.1  uitgewerkt. Daarin is aangegeven dat de waardering bestaat uit een waarderingsmenu voor mantelzorgers en het aanbieden van de week van de mantelzorg met diverse ontspannende activiteiten voor mantelzorgers. In overleg met de gemeente heeft Surplus (voor het vierde jaar) in 2018 een budget ontvangen voor de organisatie van een maandelijkse activiteiten en de week van de mantelzorg en het verstrekken van waarderingsmenu’s. Wederom is de opkomst en de waardering van de mantelzorgers voor deze activiteiten groot. Het aantal unieke deelnemers lag op 231 en de waardering voor de activiteiten steeg van 8,8 in 2017 naar 9,1. Ook het aantal aangevraagde waarderingmenu’s steeg van 1.260 in 2017 naar 1.370 in 2018. Het college heeft daarom besloten de subsidie voor 2018 vast te stellen conform het eerder verstrekte subsidiebedrag van € 105.727.

 14. Geurbeleid

  Het college besluit:

  1. Geen nader geurbeleid te formuleren, zowel voor agrarische als industriële activiteiten.
  2. Na uitkomsten van het woningbehoefte onderzoek (eind 2019) en uitkomsten GGD volwassenmonitor (medio 2021) een volgende evaluatie te maken over de effectiviteit van de huidige aanpak en evt. inzet van (aanvullende) maatregelen/instrumenten.
  3. Conclusies middels een  raadsinformatiebrief en bijbehorende rapportage naar de raad te zenden.

  In de Paraplunota Leefomgeving 2012-2030 is voor het aspect ‘geurhinder’ het volgende hoofddoel voor 2030 vastgelegd: “Substantiële vermindering van het aantal geur- en geluidgehinderden in 2030”.  Nagegaan is in hoeverre geurbeleid en de uitvoering daarvan een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de doelstelling. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen agrarisch geurbeleid en industrieel geurbeleid. Op basis van de uitgevoerde analyse, zie bijlage 1, wordt agrarisch geurbeleid niet nodig geacht. Belangrijkste reden is, dat er niet of maar zeer beperkt hinder wordt ondervonden van agrarische activiteiten. Ook (aanvullend) industrieel geurbeleid wordt op dit moment niet nodig geacht. Voor de meeste bedrijven op het industrieterrein Moerdijk worden geuremissies gereguleerd middels de provinciale beleidsregel voor geur. Daarnaast is de indruk, op basis van geluiden van de dorps-/stadstafel dat de geuroverlast in de kernen Moerdijk en Klundert (sterk) is afgenomen. O.a. de inzet van Shell en ATM als het ontgassingsverbod voor schepen op het Hollandsch Diep hebben hieraan naar verwachting bijgedragen. Wel zal uit de volgende GGD volwassenmonitor (medio 2021) moeten blijken in hoeverre de ervaringen aan de dorpstafel Moerdijk en stadstafel Klundert en de afname van de klachten, ook resulteren in de afname van het aantal ernstig gehinderden. Vooralsnog lijkt de ingeslagen weg voldoende om het aantal ernstig gehinderden naar een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

 15. Essen Plataanstraat Fijnaart

  Het college besluit:

  1. De 6 essen aan de Plataanstraat te Fijnaart te rooien.
  2. De jaarlijkse bewonersavond voor het omvormen van het openbaar groen te wijzigen in het aanschrijven per straat om samen omvormingsplannen te maken.

  In het raadsbesluit van 22 juni 2017 is het groenstructuurplan, het groenbeheerplan en het bomenbeleid- en boombeheerplan vastgesteld. Een van de overwegingen in het raadsbesluit was het feit dat, als meer dan 50% van een bomenrij essentaksterfte heeft, de bomen gekapt worden. Enkele bewoners vragen nu om het kappen van 6 essen aan de Plataanstraat in Fijnaart omdat deze aangetast zijn door essentaksterfte. Ook vragen ze om meer inspraak bij de groenplannen in de kernen.

 16. Bestuurlijke reactie rekenkameronderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid

  Het college besluit:
  De Rekenkamer West-Brabant te berichten conform concept-bestuurlijke reactie.

  De Rekenkamer West-Brabant heeft een onderzoek uitgevoerd naar het onderwerp "Inkoop- en aanbestedingsbeleid". Op 15 maart 2019 heeft de Rekenkamer de conceptrapportage aan uw college aangeboden in het kader van het bestuurlijk hoor en wederhoor. Op deze wijze wordt het college in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op de onderzoeksbevindingen, conclusies en aanbevelingen. Na ontvangst van de bestuurlijke reactie stelt de Rekenkamer de eindrapportage op. De bestuurlijke reactie wordt hierin integraal opgenomen. De eindrapportage wordt vervolgens aangeboden aan de gemeenteraad.