Aanvullende bijdrage centrumteam

Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 50.000,- voor activiteiten en maatregelen om het centrum van Zevenbergen gedurende de bouwperiode (2019 en 2020) aantrekkelijk en leefbaar te houden:

  • Voor het jaar 2019 een bedrag van € 25.000,-- te dekken uit de stelpost nieuw beleid incidenteel.
  • Voor het jaar 2020 een bedrag van € 25.000,-- wat dient te worden verwerkt binnen een sluitende (meerjaren)begroting.

De komende 1,5 tot 2 jaar zal het Haventracé en de Markt een bouwterrein zijn. Vorig jaar is een centrumteam, bestaande uit 15 enthousiaste bewoners en ondernemers, opgericht dat nadenkt over het aantrekkelijk en levendig houden van het centrum voor bewoners, ondernemers en winkelend publiek tijdens de bouwperiode. Inmiddels is het team 4 keer bij elkaar gekomen en begint een 2- jarenprogramma om het centrum levendig en aantrekkelijk te houden steeds meer vorm te krijgen. De ideeën lopen uiteen van hangende bloembakken aan de bouwhekken, aankleden van bouwhekken tot een ijsbaan of kerstmarkt tijdens de feestdagen. Daarnaast is de bouwcombinatie in gesprek met contactpersonen van de jaarlijks terugkerende evenementen om te bekijken of reguliere evenementen (eventueel in afgeslankte vorm) ook tijdens het werk in het centrum kunnen plaatsvinden. Om daadwerkelijk ook activiteiten/evenementen te kunnen uitvoeren is budget nodig. De komende 2 jaar kan de gemeente hierin financieel bijdragen waarmee de ondernemers en bewoners een steuntje in de rug krijgen. Na realisatie zijn bewoners en ondernemers weer aangewezen op de reguliere subsidiemogelijkheden. Aan de gemeenteraad wordt daarom voorgesteld een bedrag van € 50.000,- beschikbaar te stellen voor het organiseren van circa 4 evenementen (over 2 jaar), een aantal activiteiten/maatregelen gericht op de aankleding van het centrum en het organiseren van een start- en openingshandeling.