Bouwplan Vlietweg Klundert

Het college besluit:

  1. De gemeenteraad te informeren over het bouwplan aan de Vlietweg, zoals verwoord in een raadsinformatiebrief.
  2. Een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen.
  3. Indien er geen zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning worden ingediend de definitieve omgevingsvergunning te verlenen

Er is op 31 mei 2018 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een nieuw bedrijfspand met buitenterrein op het perceel, kadastraal bekend Klundert sectie B nummer 2130, gelegen aan de Vlietweg in Klundert. De aanvraag gaat uit van de vestiging van circa 6.913 m2 aan bedrijfsinrichting, terwijl op grond van het bestemmingsplan op deze locatie een oppervlakte van maximaal 5000 m2 is toegestaan. De aanvraag is daarom in strijd met het bestemmingsplan. Om medewerking te kunnen verlenen aan deze aanvraag is de uniforme voorbereidingsprocedure van toepassing. Door middel van een ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat de voorgestelde verandering ook ruimtelijke acceptabel is. Uit de m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze ontwikkeling is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn, waardoor het maken van een milieueffectrapportage niet nodig is.