Opdrachtverstrekking tot het opstellen van zonnepanelenbeleid voor beschermd Stadsgezicht vesting

Het college besluit:

  1. Opdracht te verlenen aan Dorp Stad en Land voor het uitvoeren van de werkzaamheden om een gebiedspecifiek zonnepanelenbeleid op te stellen ten behoeve van de eigenaren van alle 155 Moerdijkse monumenten en objecten die in het beschermd stadsgezicht van Willemstad liggen, inclusief een alternatief voor eigenaren die geen zonnepanelen mogen plaatsen, overeenkomstig de uitgebrachte offerte d.d. 21-02-2019 (kenmerk: 100239)
  2. De hieraan verbonden eenmalige kosten van € 5.500 mee te nemen in de 1e bestuursrapportage 2019 en de bijbehorende begrotingswijziging 2019.
  3. Te besluiten om geen openbare voorbereidingsprocedure te volgen bij de voorbereiding van het opstellen van het zonnepanelenbeleid.

Met het vraagstuk over duurzaamheid en energietransitie, wordt er door bewoners steeds vaker gevraagd of er zonnepanelen geplaatst mogen worden. Bij “normale” woningen is dit vergunningsvrij. Bij objecten die liggen in het beschermde stadsgezicht van Willemstad en bij monumenten is dit niet vergunningsvrij en wordt in de meeste gevalleen een negatief advies uitgebracht. Om de vraag te kunnen beantwoorden op welk object of op welke locaties, wel of niet en zo ja onder welke voorwaarden, zonnepanelen kunnen worden toegestaan is het noodzakelijk dat deskundigen beleid opstellen. Dit om duurzaamheidsbelangen, monumentale belangen en stedenbouwkundige belangen bij monumenten en in het beschermd stadsgezicht van Willemstad tegen elkaar te kunnen afwegen. Hierin wordt meegenomen dat wanneer zonnepanelen op een bepaalde locatie of object niet mogelijk is, er gebruik gemaakt kan worden van een alternatief dat door de gemeente Moerdijk wordt gefaciliteerd. Met dit beleid zal het vooraf duidelijk zijn op welke locaties zonnepanelen wel of niet toegestaan worden. Voor de bewoners geeft het beleid vooraf duidelijkheid en voorkomt onnodige juridische procedures.