Project 153b. Wijziging van de samenwerkingsovereenkomst realisatie tracé Roode Vaart Zevenbergen

Het college besluit:
Tot wijziging van de samenwerkingsovereenkomst realisatie tracé Roode Vaart Zevenbergen d.d. 21 november 2013, met in achtneming van de verlenging van deze overeenkomst tot 31 december 2019 door de wijziging van de overeenkomst op 20 december 2018.

Gevraagd burgemeesterbesluit
Wethouder T.H.R. Zwiers, als verantwoordelijke portefeuillehouder, te machtigen om wijziging op de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

Op 29 oktober 2013 heeft het college besloten de samenwerkingsovereenkomst realisatie tracé Roode Vaart Zevenbergen te sluiten. De overeenkomst is op 21 november 2013 ondertekend tezamen met de SOK-partners provincie Noord-Brabant, provincie Zeeland en Waterschap Brabantse Delta. Wegens de vertraging in het project is de overeenkomst op 20 december 2018 gewijzigd. Dit betrof louter het wijzigen van de einddatum van de overeenkomst. Nu de besluitvorming begin 2019 over de aanvullende bijdragen door de SOK-partners positief is doorlopen en met de bouwcombinatie een aanvullende overeenkomst wordt gesloten, is het noodzakelijk de samenwerkingsovereenkomst op de nieuwe afspraken aan te passen.