Verantwoording inzet budget mantelzorgwaardering 2018

Het college besluit:

  1. De subsidie ten behoeve van de uitvoering van de mantelzorgwaardering in 2018 door Surplus vast te stellen aan de hand van de ingediende verantwoording; en
  2. Conform de beschikking 2018 Surplus toestemming te geven het resterende bedrag over 2018, zijnde € 2.348,33, over te hevelen naar 2019 ten behoeve van declaraties van de waarderingsmenu’s over 2018 door lokale ondernemers. 

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is een jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers van cliënten verplicht gesteld. Deze verplichting is in de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente Moerdijk in artikel 8.1  uitgewerkt. Daarin is aangegeven dat de waardering bestaat uit een waarderingsmenu voor mantelzorgers en het aanbieden van de week van de mantelzorg met diverse ontspannende activiteiten voor mantelzorgers. In overleg met de gemeente heeft Surplus (voor het vierde jaar) in 2018 een budget ontvangen voor de organisatie van een maandelijkse activiteiten en de week van de mantelzorg en het verstrekken van waarderingsmenu’s. Wederom is de opkomst en de waardering van de mantelzorgers voor deze activiteiten groot. Het aantal unieke deelnemers lag op 231 en de waardering voor de activiteiten steeg van 8,8 in 2017 naar 9,1. Ook het aantal aangevraagde waarderingmenu’s steeg van 1.260 in 2017 naar 1.370 in 2018. Het college heeft daarom besloten de subsidie voor 2018 vast te stellen conform het eerder verstrekte subsidiebedrag van € 105.727.