Wijziging rechtspositie politieke ambtsdragers 1 januari 2019

Het college besluit:
In te stemmen met de Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden 2019.

Per 1 januari 2019 is een aangepast Rechtspositiebesluit voor collegeleden en raads- en commissieleden in werking getreden. Dit als onderdeel van geharmoniseerde regelgeving voor alle politieke ambtsdragers (bestuurders en volksvertegenwoordigers) bij de provincies, waterschappen en gemeenten. Het aangepaste besluit maakt het nodig de geldende verordening aan te passen. Vanaf 1 januari 2019 is er sprake van twee regelingen: één verordening regelt de aanspraken voor raads- en commissieleden en wordt door de raad vastgesteld en één regeling voor het college.