Besluitenlijst B&W vergadering 23 april 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 23 april 2019
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur
Afwezig:
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 16 april 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 16 april 2019

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Aankondiging herziening regeling opfleuren kernen

  Het college besluit:
  1.  De bestaande regeling voor “het opfleuren van de kernen” in 2020 te gaan herzien
  2. Het jaar 2019 te gebruiken als overgangsjaar waarin via de gebiedstafels nieuw beleid wordt ontwikkeld
  3. Deze voorgenomen herziening helder te communiceren met zowel de stads- en dorpsraden als de gebiedstafels

  In 2009 is door het college besloten een budget in het leven te roepen voor “het opfleuren’ van de kernen”. Inzet van dit budget was in algemene zin gericht op de verbetering van de leefbaarheid in de kernen en is in specifieke zin gebruikt voor het verfraaien van de kernen in de vorm van bloembakken,  plantenvakken, hanging baskets, etc.. Dit budget is steeds uitgekeerd aan de stad- en dorpsraden; die op basis van de eerder gesloten convenanten toentertijd de gesprekpartner voor de gemeente waren; zij waren ook verantwoordelijk voor de uitvoering.
  Er is thans aanleiding deze regeling te gaan herzien. In de eerste plaats is de positie van de stads- en dorpsraden veranderd en zijn thans de gebiedstafels de formele gesprekspartner van de gemeente voor de leefbaarheidsopgaven in de kern. In de meeste kernen is inmiddels een vereniging opgericht en maakt de eerdere stads- of dorpsraad ook onderdeel uit van die tafel. Dit met uitzondering van het buitengebied en de kern Fijnaart waarvoor dit op korte termijn zal plaatsvinden. In de tweede plaats dateert de regeling uit 2009 en is deze door diverse tussentijdse aanpassingen en maatwerkoplossingen weinig transparant meer en ontbreekt een heldere beleidslijn, waardoor die ook niet meer helder kan worden gecommuniceerd. Het is daarom wenselijk om de bestaande regeling voor het opfleuren van de kernen met ingang van 2020 te gaan  wijzigen. Deze aanpassing zal in samenspraak met de gebiedstafels worden opgepakt. Het jaar 2019 vormt dus een overgangsjaar waarbij de  nieuwe regeling via de tafels kan worden voorbereid. 

 4. Verslag t.b.v. horizontale verantwoording van de zorg en het beheer van archieven over 2018 (KPI-rapportage gemeente Moerdijk 2018)

  Het college besluit:
  1.  De huidige werkwijze met KPI-verslag en KPI-voortgangsrapportage als het Kwaliteitssysteem Informatiebeheer voor gemeente Moerdijk te benoemen;
  2. De aanbevelingen genoemd in de KPI rapportage gemeente Moerdijk 2018 over te nemen m.u.v. de aanbevelingen om met het Kwaliteitssysteem Decentrale Overheden (KIDO) een aanvullend kwaliteitssysteem informatiebeheer te implementeren en de Veiligheidsregio bij het calamiteitenplan t.a.v. de archief- en serverruimte voor gemeente Moerdijk te betrekken;
  3. De gemeenteraad via de raadsinformatiebrief te informeren over de KPI rapportage gemeente Moerdijk 2018.

  De archiefinspecteur van het West-Brabants Archief (WBA) heeft een inspectiebezoek gebracht aan de gemeente Moerdijk en hiervan een verslag met enkele aanbevelingen gemaakt. Aan de hand van de archief KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren) blijkt Moerdijk op de goede weg. De aanbevelingen worden grotendeels overgenomen door het college.

 5. Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2018

  Het college besluit:
  1. Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2018 vast te stellen.
  2. Niet in te stemmen met de (financiële) verantwoording 2018 van de OMWB.
  3. In het kader van het interbestuurlijk toezicht jaarverslag voor 1 mei 2019 op te sturen naar Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.
  4. Jaarverslag via een raadsinformatiebrief ter kennisname aan de gemeenteraad voor te leggen.
  5. Jaarverslag toe te zenden aan betrokken handhavingspartners.

  Op 23 januari 2018 is het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) 2018 vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma is opgesteld aan de hand van de kaders van het VTH-beleid gemeente Moerdijk. In het uitvoeringsprogramma zijn de uit te voeren taken voor 2018 opgenomen. In het jaarverslag verantwoord het college in hoeverre de geplande doelen zijn bereikt en welke taken in 2018 zijn uitgevoerd met betrekking tot VTH-taken die door of namens gemeente Moerdijk zijn uitgevoerd. Uitvoering van de VTH-taken moet leiden tot een kwalitatief goede, gezonde en veilige leef- en werkomgeving in Moerdijk.
  Het totaal aantal aanvragen en meldingen in 2018 ligt 10%  hoger dan het langjarig gemiddelde. Specifiek voor bouwaanvragen ligt dit aantal zelfs 40% hoger. De gemiddelde doorlooptijd voor bouwaanvragen (5,4 weken naar 5,6 weken) en het aantal niet afgehandelde aanvragen is per 31 december gestegen met 10% ten opzichte van 2017.
  In 2018 zijn in totaal ca. 1.000 toezichtstaken uitgevoerd. Het gerealiseerde toezichtspercen-tage voor 2018 voor het gehele uitvoeringsprogramma bedraagt 78% van de planning (norm 90%). Het naleefgedrag op het gebied van brandveilig gebruik, milieu en planologisch strijdig gebruik zit in een stijgende lijn, maar moet duidelijk nog verbeterd worden. Het toezicht op deze taken wordt in 2019 op dezelfde wijze voortgezet. Daarnaast moet bekeken worden welke extra instrumenten (o.a. communicatie) kunnen worden ingezet om het spontaan naleefgedrag verder te verbeteren. De taken die de boa’s uitvoeren betreft een breed scala aan activiteiten van toezicht op evenementen, horeca, parkeeroverlast, afval etc. Bij het uitvoeren van de taken wordt samengewerkt met de politie en overige samenwerkingspartners (bijv. woningbouwcoöperaties). Het gebiedsgericht werken is een belangrijk onderdeel van de werkwijze van de boa’s. In 2018 is extra aandacht besteed aan zogenaamde inklimmers in bij Streepland, toezicht op verkeer (sluipverkeer Zevenbergschen Hoek en blauwe zones in Willemstad) en uitvoering van het Damoclesbeleid in het kader van het tegengaan van ondermijning. Het totaal aantal milieumeldingen is ten opzichte van 2017 met 104 meldingen toegenomen tot 559. Dit in tegenstelling met het aantal meldingen over het Industrieterrein Moerdijk. Dat vertoont nog steeds een dalende trend, van 549 klachten in 2014 tot 140 in 2018. De dalende trend vlakt wel af.
  De toename in het totaal aantal milieumeldingen is met name afkomstig van geluidsklachten over bedrijven buiten het industrieterrein.
  Het college is niet tevreden over de verantwoording door de OMWB over de aan haar in 2018 opgedragen milieutaken en stemt daarmee niet in. De verantwoording is niet compleet en vertoont op onderdelen hiaten. Hierover treedt het college met de dienst in overleg.