Aankondiging herziening regeling opfleuren kernen

Het college besluit:
1.  De bestaande regeling voor “het opfleuren van de kernen” in 2020 te gaan herzien
2. Het jaar 2019 te gebruiken als overgangsjaar waarin via de gebiedstafels nieuw beleid wordt ontwikkeld
3. Deze voorgenomen herziening helder te communiceren met zowel de stads- en dorpsraden als de gebiedstafels

In 2009 is door het college besloten een budget in het leven te roepen voor “het opfleuren’ van de kernen”. Inzet van dit budget was in algemene zin gericht op de verbetering van de leefbaarheid in de kernen en is in specifieke zin gebruikt voor het verfraaien van de kernen in de vorm van bloembakken,  plantenvakken, hanging baskets, etc.. Dit budget is steeds uitgekeerd aan de stad- en dorpsraden; die op basis van de eerder gesloten convenanten toentertijd de gesprekpartner voor de gemeente waren; zij waren ook verantwoordelijk voor de uitvoering.
Er is thans aanleiding deze regeling te gaan herzien. In de eerste plaats is de positie van de stads- en dorpsraden veranderd en zijn thans de gebiedstafels de formele gesprekspartner van de gemeente voor de leefbaarheidsopgaven in de kern. In de meeste kernen is inmiddels een vereniging opgericht en maakt de eerdere stads- of dorpsraad ook onderdeel uit van die tafel. Dit met uitzondering van het buitengebied en de kern Fijnaart waarvoor dit op korte termijn zal plaatsvinden. In de tweede plaats dateert de regeling uit 2009 en is deze door diverse tussentijdse aanpassingen en maatwerkoplossingen weinig transparant meer en ontbreekt een heldere beleidslijn, waardoor die ook niet meer helder kan worden gecommuniceerd. Het is daarom wenselijk om de bestaande regeling voor het opfleuren van de kernen met ingang van 2020 te gaan  wijzigen. Deze aanpassing zal in samenspraak met de gebiedstafels worden opgepakt. Het jaar 2019 vormt dus een overgangsjaar waarbij de  nieuwe regeling via de tafels kan worden voorbereid.