Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2018

Het college besluit:
1. Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2018 vast te stellen.
2. Niet in te stemmen met de (financiële) verantwoording 2018 van de OMWB.
3. In het kader van het interbestuurlijk toezicht jaarverslag voor 1 mei 2019 op te sturen naar Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.
4. Jaarverslag via een raadsinformatiebrief ter kennisname aan de gemeenteraad voor te leggen.
5. Jaarverslag toe te zenden aan betrokken handhavingspartners.

Op 23 januari 2018 is het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) 2018 vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma is opgesteld aan de hand van de kaders van het VTH-beleid gemeente Moerdijk. In het uitvoeringsprogramma zijn de uit te voeren taken voor 2018 opgenomen. In het jaarverslag verantwoord het college in hoeverre de geplande doelen zijn bereikt en welke taken in 2018 zijn uitgevoerd met betrekking tot VTH-taken die door of namens gemeente Moerdijk zijn uitgevoerd. Uitvoering van de VTH-taken moet leiden tot een kwalitatief goede, gezonde en veilige leef- en werkomgeving in Moerdijk.
Het totaal aantal aanvragen en meldingen in 2018 ligt 10%  hoger dan het langjarig gemiddelde. Specifiek voor bouwaanvragen ligt dit aantal zelfs 40% hoger. De gemiddelde doorlooptijd voor bouwaanvragen (5,4 weken naar 5,6 weken) en het aantal niet afgehandelde aanvragen is per 31 december gestegen met 10% ten opzichte van 2017.
In 2018 zijn in totaal ca. 1.000 toezichtstaken uitgevoerd. Het gerealiseerde toezichtspercen-tage voor 2018 voor het gehele uitvoeringsprogramma bedraagt 78% van de planning (norm 90%). Het naleefgedrag op het gebied van brandveilig gebruik, milieu en planologisch strijdig gebruik zit in een stijgende lijn, maar moet duidelijk nog verbeterd worden. Het toezicht op deze taken wordt in 2019 op dezelfde wijze voortgezet. Daarnaast moet bekeken worden welke extra instrumenten (o.a. communicatie) kunnen worden ingezet om het spontaan naleefgedrag verder te verbeteren. De taken die de boa’s uitvoeren betreft een breed scala aan activiteiten van toezicht op evenementen, horeca, parkeeroverlast, afval etc. Bij het uitvoeren van de taken wordt samengewerkt met de politie en overige samenwerkingspartners (bijv. woningbouwcoöperaties). Het gebiedsgericht werken is een belangrijk onderdeel van de werkwijze van de boa’s. In 2018 is extra aandacht besteed aan zogenaamde inklimmers in bij Streepland, toezicht op verkeer (sluipverkeer Zevenbergschen Hoek en blauwe zones in Willemstad) en uitvoering van het Damoclesbeleid in het kader van het tegengaan van ondermijning. Het totaal aantal milieumeldingen is ten opzichte van 2017 met 104 meldingen toegenomen tot 559. Dit in tegenstelling met het aantal meldingen over het Industrieterrein Moerdijk. Dat vertoont nog steeds een dalende trend, van 549 klachten in 2014 tot 140 in 2018. De dalende trend vlakt wel af.
De toename in het totaal aantal milieumeldingen is met name afkomstig van geluidsklachten over bedrijven buiten het industrieterrein.
Het college is niet tevreden over de verantwoording door de OMWB over de aan haar in 2018 opgedragen milieutaken en stemt daarmee niet in. De verantwoording is niet compleet en vertoont op onderdelen hiaten. Hierover treedt het college met de dienst in overleg.