Besluitenlijst B&W vergadering 30 april 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 30 april 2019
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 23 april 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 23 april 2019

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Project 153D. Sloop bebouwing Markt – Molenstraat - Doelstraat

  Het college besluit:
  In te stemmen met het slopen van de bebouwing aan de Markt – Molenstraat – Doelstraat te Zevenbergen.

  Nu de gehele projectlocatie Markt – Molenstraat – Doelstraat in gemeentelijk eigendom is en er een onherroepelijk bestemmingsplan ligt, gaat de gemeente zo snel mogelijk over tot sloop van de panden. Hiervoor loopt een meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure. Binnenkort wordt tot definitieve gunning van het werk overgegaan. Projectontwikkelaar Synchroon zal na oplevering van de bouwrijpe grond, deze grond van de gemeente overnemen en tot ontwikke-ling van de locatie met commercieel vastgoed, woningen en parkeergarage overgaan. De kredietwaardigheid van Synchroon is eind 2018 nogmaals getoetst en daaruit zijn geen belemmeringen naar voren gekomen die de sloop van het vastgoed in de weg staan. Tevens is de locatieontwikkelingsovereenkomst (LOO) tussen gemeente en Synchroon getoetst op eventuele risico’s voor de gemeente. Conclusie is dat de LOO goed in elkaar zit en de op het eerste gezicht grootste risico voor de gemeente, namelijk de verwerving van de panden / gronden, inmiddels is geëlimineerd. Er resteert nog een beperkt aantal aandachtspunten die inmiddels door de gemeente is opgepakt. Ook deze vormen geen belemmering voor de start van de sloop.

 4. Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2018

  Het college besluit:

  1. Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2018 vast te stellen.
  2. Niet in te stemmen met de (financiële) verantwoording 2018 van de OMWB.
  3. In het kader van het interbestuurlijk toezicht jaarverslag voor 1 mei 2019 op te sturen naar Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.
  4. Jaarverslag via een raadsinformatiebrief ter kennisname aan de gemeenteraad voor te leggen.
  5. Jaarverslag toe te zenden aan betrokken handhavingspartners.

  Op 23 januari 2018 is het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) 2018 vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma is opgesteld aan de hand van de kaders van het VTH-beleid gemeente Moerdijk. In het uitvoeringsprogramma zijn de uit te voeren taken voor 2018 opgenomen. In het jaarverslag verantwoord het college in hoeverre de geplande doelen zijn bereikt en welke taken in 2018 zijn uitgevoerd met betrekking tot VTH-taken die door of namens gemeente Moerdijk zijn uitgevoerd.  Uitvoering van de VTH-taken moet leiden tot een kwalitatief goede, gezonde en veilige leef- en werkomgeving in Moerdijk. Het totaal aantal aanvragen en meldingen in 2018 ligt 10%  hoger dan het langjarig gemiddelde. Specifiek voor bouwaanvragen ligt dit aantal zelfs 40% hoger. De gemiddelde doorlooptijd voor bouwaan-vragen (5,4 weken naar 5,6 weken) en het aantal niet afgehandelde aanvragen is per 31 december gestegen met 10% ten opzichte van 2017. In 2018 zijn in totaal ca.1.000 toezichts-taken uitgevoerd. Het gerealiseerde toezichtspercentage voor 2018 voor het gehele uitvoerings-programma bedraagt 78% van de planning (norm 90%). Het naleefgedrag op het gebied van brandveilig gebruik, milieu en planologisch strijdig gebruik zit in een stijgende lijn, maar moet duidelijk nog verbeterd worden. Het toezicht op deze taken wordt in 2019 op dezelfde wijze voortgezet. Daarnaast moet bekeken worden welke extra instrumenten (o.a. communicatie) kunnen worden ingezet om het spontaan naleefgedrag verder te verbeteren. De taken die de boa’s uitvoeren betreft een breed scala aan activiteiten van toezicht op evenementen, horeca, parkeeroverlast, afval etc. Bij het uitvoeren van de taken wordt samengewerkt met de politie en overige samenwerkingspartners (bijv. woningbouwcoöperaties). Het gebiedsgericht werken is een belangrijk onderdeel van de werkwijze van de boa’s. In 2018 is extra aandacht besteed aan zogenaamde inklimmers in bij Streepland, toezicht op verkeer (sluipverkeer Zevenbergschen Hoek en blauwe zones in Willemstad) en uitvoering van het Damoclesbeleid in het kader van het tegengaan van ondermijning. Het totaal aantal milieumeldingen is ten opzichte van 2017 met 104 meldingen toegenomen tot 559. Dit in tegenstelling met het aantal meldingen over het Industrieterrein Moerdijk. Dat vertoont nog steeds een dalende trend, van 549 klachten in 2014 tot 140 in 2018. De dalende trend vlakt wel af. De toename in het totaal aantal milieumeldingen is met name afkomstig van geluidsklachten over bedrijven buiten het industrieterrein. Het college is niet tevreden over de verantwoording door de OMWB over de aan haar in 2018 opgedragen milieutaken en stemt daarmee niet in. De verantwoording is niet compleet en vertoont op onderdelen hiaten. Hierover treedt het college met de dienst in overleg.

 5. Inrichting crisiszorg West-Brabant

  Het college besluit:

  1. De Visie op crisiszorg West-Brabant vast te stellen;
  2. Het realisatieplan ‘herinrichting crisiszorg West-Brabant vast te stellen;
  3. De intentieverklaring over het operationaliseren van de crisiszorg in de regio West-Brabant vast te stellen en wethouder Schoneveld te mandateren voor het ondertekenen van deze verklaring;
  4. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda te mandateren voor het nemen van subsidiebesluiten ten behoeve van Stichting Veilig Thuis voor het Meldpunt Crisiszorg West-Brabant conform voorstel
  5. Voor het tweede half jaar van 2019 met Jeugd Bescherming Brabant een half jaar contract sluiten voor de uitvoering van VOTS en VOVO (voorlopige onder toezichtstellingen) en de uitvoering van de crisisinterventies.

  Eén 24-uurs telefoonnummer voor acute crisissituaties moet ervoor zorgen dat sneller de juiste zorg op de juiste plek terecht komt. Vanaf 1 juni kun je in West-Brabant dit nummer bellen als je je zorgen maakt over bijvoorbeeld een jongere, oudere of buurman/vrouw die verward gedrag vertoont. Ook bij vermoedens van (kinder)mishandeling, huiselijk geweld, jeugd- en opvoedingsproblemen kun je hier terecht. Op dit moment komen deze meldingen nog op allerlei verschillende plekken binnen. Voor inwoners en professionals is het vaak lastig om de juiste weg te vinden in het woud van mogelijkheden. Als een melding op een verkeerde plek terecht komt, dan kan dat leiden tot verkeerde beoordelingen, vertraging of een verkeerd advies.
  Achter de schermen werken allerlei instanties nauw samen om meldingen op de juiste plek te laten landen: Veilig Thuis West-Brabant IMW Breda, Jeugdbescherming Brabant, GGD West-Brabant, GGz Breburg, GGZ Westelijk Noord-Brabant, MEE West-Brabant, Politie, Farent, Surplus Welzijn, Trema Welzijn en WijZijn Traverse Groep.

  Het Meldpunt wordt ingericht bij Veilig Thuis West-Brabant in Breda. Daar nemen medewerkers de meldingen in ontvangst, beoordelen deze en bepalen de ernst van de situatie. Vervolgens bepalen zij of, en welke, (crisis)dienst nodig is de veiligheid terug te brengen of de situatie te normaliseren. Dit doen de organisaties zelf.

 6. Instemming overdracht taken en verantwoordelijkheden afval Regio West-Brabant

  Het college besluit:
  Instemming te verlenen om de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van afval van de voormalig MARB-gemeenten, zijnde de vertegenwoordiging in de VvC (bestuurlijk) en in de Kerngroep (ambtelijk) en de daarbij behorende werkzaamheden, over te dragen aan de gemeente Breda.

  Op 23 augustus 2018 heeft het algemeen bestuur besloten geen andere taken bij de Regio West-Brabant (RWB) te beleggen. Dit betekende dat er een oplossing gezocht moest worden voor de afvaltaken. Het strategisch beraad heeft op 11 oktober 2018 een besluit genomen over overdracht van de taken en verantwoordelijkheden voor de voormalig MARB-gemeenten (Regeling Milieu & Afval Regio Breda). Het strategisch beraad van de regio West-Brabant heeft besloten de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van afval voor de voormalig MARB-gemeenten over te dragen aan de gemeente Breda. Het college verleent formeel instemming om de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van afval van de voormalige MARB-gemeenten, zijnde de vertegenwoordiging in de VvC (bestuurlijk) en in de Kerngroep (ambtelijk) en de daarbij behorende werkzaamheden, over te dragen aan de gemeente Breda.