Inrichting crisiszorg West-Brabant

Het college besluit:

  1. De Visie op crisiszorg West-Brabant vast te stellen;
  2. Het realisatieplan ‘herinrichting crisiszorg West-Brabant vast te stellen;
  3. De intentieverklaring over het operationaliseren van de crisiszorg in de regio West-Brabant vast te stellen en wethouder Schoneveld te mandateren voor het ondertekenen van deze verklaring;
  4. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda te mandateren voor het nemen van subsidiebesluiten ten behoeve van Stichting Veilig Thuis voor het Meldpunt Crisiszorg West-Brabant conform voorstel
  5. Voor het tweede half jaar van 2019 met Jeugd Bescherming Brabant een half jaar contract sluiten voor de uitvoering van VOTS en VOVO (voorlopige onder toezichtstellingen) en de uitvoering van de crisisinterventies.

Eén 24-uurs telefoonnummer voor acute crisissituaties moet ervoor zorgen dat sneller de juiste zorg op de juiste plek terecht komt. Vanaf 1 juni kun je in West-Brabant dit nummer bellen als je je zorgen maakt over bijvoorbeeld een jongere, oudere of buurman/vrouw die verward gedrag vertoont. Ook bij vermoedens van (kinder)mishandeling, huiselijk geweld, jeugd- en opvoedingsproblemen kun je hier terecht. Op dit moment komen deze meldingen nog op allerlei verschillende plekken binnen. Voor inwoners en professionals is het vaak lastig om de juiste weg te vinden in het woud van mogelijkheden. Als een melding op een verkeerde plek terecht komt, dan kan dat leiden tot verkeerde beoordelingen, vertraging of een verkeerd advies.
Achter de schermen werken allerlei instanties nauw samen om meldingen op de juiste plek te laten landen: Veilig Thuis West-Brabant IMW Breda, Jeugdbescherming Brabant, GGD West-Brabant, GGz Breburg, GGZ Westelijk Noord-Brabant, MEE West-Brabant, Politie, Farent, Surplus Welzijn, Trema Welzijn en WijZijn Traverse Groep.

Het Meldpunt wordt ingericht bij Veilig Thuis West-Brabant in Breda. Daar nemen medewerkers de meldingen in ontvangst, beoordelen deze en bepalen de ernst van de situatie. Vervolgens bepalen zij of, en welke, (crisis)dienst nodig is de veiligheid terug te brengen of de situatie te normaliseren. Dit doen de organisaties zelf.