Project 153D. Sloop bebouwing Markt – Molenstraat - Doelstraat

Het college besluit:
In te stemmen met het slopen van de bebouwing aan de Markt – Molenstraat – Doelstraat te Zevenbergen.

Nu de gehele projectlocatie Markt – Molenstraat – Doelstraat in gemeentelijk eigendom is en er een onherroepelijk bestemmingsplan ligt, gaat de gemeente zo snel mogelijk over tot sloop van de panden. Hiervoor loopt een meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure. Binnenkort wordt tot definitieve gunning van het werk overgegaan. Projectontwikkelaar Synchroon zal na oplevering van de bouwrijpe grond, deze grond van de gemeente overnemen en tot ontwikke-ling van de locatie met commercieel vastgoed, woningen en parkeergarage overgaan. De kredietwaardigheid van Synchroon is eind 2018 nogmaals getoetst en daaruit zijn geen belemmeringen naar voren gekomen die de sloop van het vastgoed in de weg staan. Tevens is de locatieontwikkelingsovereenkomst (LOO) tussen gemeente en Synchroon getoetst op eventuele risico’s voor de gemeente. Conclusie is dat de LOO goed in elkaar zit en de op het eerste gezicht grootste risico voor de gemeente, namelijk de verwerving van de panden / gronden, inmiddels is geëlimineerd. Er resteert nog een beperkt aantal aandachtspunten die inmiddels door de gemeente is opgepakt. Ook deze vormen geen belemmering voor de start van de sloop.