Actualisatie afspraak aanvullende woningbouwopgave irt LPM

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de nieuwe (concept) brief aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en deze te versturen;
  2. Zodra de nieuwe gedeputeerde met de portefeuille Ruimte is geïnstalleerd, deze uit te nodigen in Moerdijk en het gesprek aan te gaan over dit onderwerp;
  3. De raadsinformatiebrief hierop aan te passen.

In 2009 hebben het Rijk, de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk de bestuursovereenkomst Realisatie Gebiedsontwikkeling Moerdijk getekend. In de overeenkomst is o.a. afgesproken dat de provincie tot 2020, binnen de geldende planologische kaders en gerelateerd aan de ontwikkeling van LPM, medewerking verleent aan de realisatie van 825 extra woningen. Gezien de in de overeenkomst genoemde termijn (2020) is het wenselijk om tot actualisatie van de afspraak te komen. Op 18 december 2018 heeft het college besloten om een brief te versturen aan het college van Gedeputeerde Staten met hierin het verzoek om te komen tot een aangepaste afspraak inzake de 825 woningen. De provincie bevestigd in haar brief van 5 februari 2019 de nieuwe afspraak. In overleg tussen de provincie en de gemeente is er een oplossingsvoorstel geformuleerd dat zowel recht doet aan de behoefte aan zekerheid van de gemeente Moerdijk (extra woningen mogen bouwen gerelateerd aan de ontwikkeling van LPM) en de behoefte van de provincie (geen nieuwe afspraken maken die botsen met het vigerende beleid). In het college van 19 maart is besloten om in een bevestigingsbrief richting de provincie op te nemen dat wij in lijn met de nieuwe afspraak in onze eigen woningbouw-planning nog steeds uitgaan van 825 extra woningen. Met het nu voorgelegde besluit stemt het college in met verzending van deze brief, waarin tevens de nieuwe gedeputeerde Ruimte wordt uitgenodigd om nader kennis te maken. De raad wordt middels een RIB geïnformeerd.