Beantwoording brief RWB inzake bedrijventerreinenopgave

Het college besluit:
In te stemmen met verzending van de brief.

De provincie heeft opdracht gegeven aan de regio om tot nieuwe afspraken voor de bedrijventerreinen te komen. In tegenstelling tot het verleden vraagt de provincie om niet alleen kwantitatieve-, maar ook kwalitatieve afspraken te maken. In opdracht van de CvA Economie heeft de bestuurlijke kopgroep bedrijventerreinen een brief gestuurd naar alle regionale gemeenten met het verzoek om een 8-tal vragen te beantwoorden over de bedrijventerreinopgave in de gemeente. In de brief wordt gevraagd om uiterlijk 7 mei antwoord te geven. Dit in verband met een gepland bestuurlijk overleg op de 16e. De inventarisatie bij alle gemeenten moet inzicht bieden in de urgentie van de verschillende opgaven en de aanpak om tot afspraken te komen. Deze aanpak ligt 29 mei voor ter vaststelling in de CvA Economie en daarna in juni tijdens de regionale ontwikkeldag met de Provincie.