Principeverzoek Vlietweg 2 te Noordhoek

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het verzoek de bestemming de locatie Vlietweg 2 te Noordhoek te wijzigen van ‘Agrarisch’ naar ‘Bedrijf’ met de volgende aanduiding: ‘Specifieke vorm van bedrijf-bedrijfsverzamelgebouw’ om het huidige illegale gebruik te legaliseren;
 2. In principe, via een bestemmingsplanprocedure, medewerking te verlenen aan dit verzoek. Onder de volgende voorwaarden:
  1. De maximale milieucategorie voor afzonderlijke bedrijven is 2;
  2. Een voldoende landschappelijke kwaliteitsverbetering moet gerealiseerd worden;
  3. Uitbreiding nu en in de toekomst zijn niet mogelijk;
  4. Een zorgvuldige omgevingsdialoog moet gevoerd worden;
  5. In het bestemmingsplan te regelen dat ook hobbymatig gebruik van de ruimtes mogelijk is
 3. Een overeenkomst te sluiten met de initiatiefnemer op basis waarvan de risico’s voor de ontwikkeling door de initiatiefnemer worden gedragen en afspraken worden gemaakt over de uitvoering van het plan voor landschappelijke kwaliteitsverbetering.

Door de eigenaren van de voormalige champignonkwekerij aan de Vlietweg 2 in Noordhoek is een principeverzoek ingediend, om het bestaande illegale bedrijfsverzamelgebouw te legaliseren. De eigenaren verzoeken de gemeente om de bestemming aan te wijzigen van ‘Agrarisch’ naar ‘Bedrijf’ met de volgende aanduiding: ‘Specifieke vorm van bedrijf-bedrijfsverzamelgebouw’. Rondom het bedrijf zal een landschappelijk kwaliteitsverbetering worden gerealiseerd met een landschappelijk inpassingsplan. Bij het verzoek is een onderbouwing ingediend waarin wordt ingegaan op hoe het verzoek past in gemeentelijk en provinciaal beleid.  Het college besluit in principe met het verzoek mee te werken, door het starten van een procedure om het bestemmingsplan voor deze specifieke locatie te wijzigen. De risico’s voor de ontwikkeling worden door de initiatiefnemer gedragen op basis van een te sluiten overeenkomst. In de overeenkomst wordt ook de uitvoering van de landschappelijke kwaliteitsverbetering geborgd.