1e Bestuursrapportage 2019

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de 1e bestuursrapportage 2019;
  2. De 1e bestuursrapportage 2019 via een raadsinformatiebrief ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad;
  3. De gemeenteraad voor te stellen de financiële aanpassingen van de begroting 2019 op basis van de 1e bestuursrapportage 2019 via een begrotingswijziging te verwerken.

Het College heeft de 1e bestuursrapportage 2019 vastgesteld. De 1e bestuursrapportage geeft inzicht in de mijlpalen die de eerste drie maanden van 2019 zijn bereikt. Tevens schets de 1e bestuursrapportage de relevante ontwikkelingen en de effecten van deze ontwikkelingen op de prestaties en operationele doelstellingen uit de begroting 2019. Uiteraard zijn deze ontwikkelingen ook financieel doorvertaald. De 1e bestuursrapportage wordt via een raadsinformatiebrief ter kennis name aan de gemeenteraad aangeboden. Met een raadvoorstel wordt de raad gevraagd de budgetafwijkingen ten opzichte van de huidige begroting 2019 te verwerken. De financiële mutaties laten een nadeel zien van €  2.238.000. Afgezet tegen het huidige begrotingsresultaat van € 180.000 nadelig, leiden deze mutaties na vaststelling door de gemeenteraad tot een op dit moment geschat nadelig rekeningresultaat 2019 van € 2.417.000.
Daarnaast wordt een aanpassing van het krediet overdracht/renoveren woonwagencentra gevraagd, wordt gevraagd een nieuw krediet van € 50.000 beschikbaar te stellen voor het inrichten van de omgeving van de Keenesluis en wordt gevraagd de bijdragen aan de reserves bovenwijkse voorzieningen en ruimtelijke ontwikkeling vanuit project 121 St Jansstraat in deze reserves onder te brengen, ten laste van de algemene reserve. De 1e bestuursrapportage 2019 is de eerste bestuursrapportage nieuwe stijl, in lijn met de nieuwe opzet van de begroting 2019.
Eind juni zal het college de raadsleden, tijdens (een van) de ingeplande commissievergaderingen,  per programma informeren over de nieuwe opzet van de bestuursrapportage en een toelichting geven op de ontwikkelingen die in de 1e bestuursrapportage 2019 staan beschreven.