Ledenraadpleging over het beleidsplan Trots van het College voor Arbeidszaken

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het beleidsplan “Trots” van het College voor Arbeidszaken;
  2. De gemeentesecretaris namens het college laten instemmen.

Het College voor Arbeidszaken (CvA) is de werkgeversorganisatie voor alle Nederlandse gemeenten. Het CvA heeft op 13 maart jl. het concept beleidsplan “Trots” voor 2019-2022 vastgesteld. In het beleidsplan is uitgewerkt op welke beleidsthema’s en hoe het CvA in een periode van vier jaar werkt aan het zorgdragen voor optimale (arbeids-)voorwaarden voor het functioneren van gemeenten als werkgever. Dat is belangrijk want goede arbeidsvoorwaarden hebben een positief effect op de tevredenheid, betrokkenheid en trots van werknemers en bestuurders en daarmee op de gemeentelijke dienstverlening voor de inwoners. Daarmee wordt de basis gelegd om de maatschappelijke opgaven van gemeenten vorm te geven.
De VNG houdt een ledenraadpleging om te kijken of de leden het eens zijn met het beleidsplan “Trots” zoals opgesteld door het College voor Arbeidszaken (CvA).De gemeentesecretaris kan namens het college een reactie geven op dit voorstel. Dit kan tot en met 22 mei a.s.