Ontwerpbegroting 2020 Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

Het college besluit:
De raad voor te stellen:

  1. Geen zienswijze van de gemeente Moerdijk in te dienen bij het gemeenschappelijk orgaan van de gemeenschappelijke regeling “Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten”, aangezien de begroting sluitend is en de potentiële risico’s van de loonkosten leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders als gevolg van een nieuwe cao vanaf 2019 en het uittreden van gemeenten, op te vangen zijn. 
  2. In de begroting 2020 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant op te nemen van € 131.162.  

Moerdijk is door het rijk ingedeeld bij de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten West-Brabant. In deze RMC-regio is het beleid ten aanzien van het voortijdig schoolverlaten (vsv) een gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolbesturen en 16 West-Brabantse gemeenten. Om te komen tot een eenduidige registratie en aanpak van schoolverzuim en het terugdringen van voortijdig schoolverlaten, werken de 16 gemeenten samen in de gemeenschappelijke regeling “Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten” en het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL West-Brabant) in Breda. Alle 16 gemeenten hebben de administratie van de leerplicht en vsv overgedragen aan het RBL West-Brabant. Voor 7 gemeenten, waaronder Moerdijk, voert het RBL West-Brabant ook alle uitvoerende taken uit, het gaat om dagelijks werk van leerplichtambtenaren en RMC trajectbegeleiders. Het RBL West-Brabant heeft de ontwerpbegroting 2020 toegestuurd. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op deze begroting.
Er is geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op deze ontwerpbegroting 2020.
Er wordt voorgesteld vanuit de begroting van gemeente Moerdijk voor 2020 €.131.162 beschikbaar te stellen.