Besluitenlijst B&W vergadering 21 mei 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 21 mei 2019
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
M.J.A. Hiel loco-gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur
Afwezig:
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 15 mei 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 15 mei 2019

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Evaluatie Project 153c Kasteeltuin

  Het college besluit:
  Kennis te nemen van de eindevaluatie project 153c. Kasteeltuin, onderdeel van de Centrum-ontwikkeling Zevenbergen, en de projectexploitatie 9000150 af te sluiten bij de 2e bestuurs-rapportage 2019.

  De realisatie van deelgebied Kasteeltuin maakt onderdeel uit van de Centrumontwikkeling Zevenbergen. Op deze locatie is tijdig en gratis parkeergelegenheid gerealiseerd ter vervanging van de parkeercapaciteit die verdwijnt met de herinrichting van de deelgebieden Haven en Markt. Daarnaast heeft woningbouw plaatsgevonden op de locatie van de naar de wijk Bosselaar Zuid verplaatste Neerhofschool. Bij de planontwikkeling is nadrukkelijk rekening gehouden met klimaatadaptatie en de archeologische waarde van het gebied. De geschiedenis heeft, met verwijzingen naar het kasteel van Zevenbergen en de neergehaalde stadsmuur, een prominente plaats in de inrichting van het gebied gekregen.

 4. Concept begroting 2020 met meerjarenraming 2021-2023 West-Brabants Archief

  Het college besluit:
  Aan de gemeenteraad voor te stellen:

  1. Geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2020-2023 van het West-Brabants Archief (WBA)
  2. In de begroting 2020 van gemeente Moerdijk een bijdrage aan de GR WBA op te nemen van € 252.502.

  De gemeente Moerdijk neemt samen met acht andere gemeenten deel aan de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief (WBA). Het Algemeen Bestuur van het WBA heeft de concept begroting 2020-2023 voorlopig vastgesteld. De gemeenteraad kan hierop een zienswijze indienen bij het bestuur. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen op deze concept begroting. Het WBA beheert de door de gemeente overgebrachte archiefbescheiden, houdt toezicht op de niet overgebrachte archiefbescheiden en is gestart met de implementatie van een e-depot, zodat de archieven die door gemeenten digitaal gevormd worden in de toekomst kunnen worden bewaard en beheerd.

 5. Gedogen van uitvoeren van werkzaamheden van de werktuigenloods vooruit-lopend op de afgifte van definitieve omgevingsvergunning

  Het college besluit:

  1. De uitvoering van de bouwwerkzaamheden vanaf week 22 2019 te gedogen, vooruitlopend op de definitieve verlening van de omgevingsvergunning voor het bouwen van werktuigenberging, handelen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden en het veranderen van de inrichting (revisievergunning milieu) totdat de definitieve omgevingsvergunning fase 1 en 2 hiervoor is verleend. Het gedoogverzoek heeft enkel betrekking op de realisatie van de werktuigenberging. Alle overige werkzaamheden zoals het vervangen van stalsystemen mogen pas worden uitgevoerd nadat de daarvoor vereiste omgevingsvergunning is verleend.
  2. In afwijking van de Beleidsregel Gedogen gemeente Moerdijk 2017 de mogelijkheid tot het kenbaar maken van zienswijzen door belanghebbenden achterwege te laten, gelet op het feit dat daarmee alsnog week 22 in 2019 niet haalbaar is.

  Aan de Gebroeders Aarts aan de Klaverpolderseweg 4 te Moerdijk is op 24 april 2013 een omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van een jongveestal. Deze staluitbreiding is nooit gerealiseerd. Reeds enige tijd is de aanvraag omgevingsvergunning in behandeling voor onder andere een werktuigenloods, wijzigen van een stalsysteem en het reviseren van de milieuactiviteit. De werktuigenloods is gepositioneerd daar waar eerder de jongveelstal is vergund. Onderdeel van de aanvraag is een toestemming van Gedeputeerde Staten op grond van de Wet natuurbescherming in verband met verlaging van de uitstoot van ammoniak. De milieueffecten door het toepassen van een nieuwer stalsysteem nemen hierdoor af. Desondanks is genoemde toestemming wel noodzakelijk. De aanvraag daartoe is inmiddels bij GS ingediend maar hierop is nog niet besloten.  De aanvraag omgevingsvergunning kan om die reden nog niet voortgezet worden in de procedure. Naar verwachting zal de besluitvorming pas in de 2e helft van 2019 plaatsvinden. Doordat voorafgaand aan de aanvraagprocedure een milieueffectbeoordeling (mer-aanmelding) moest plaatsvinden, heeft het indienen van de aanvraag vertraging opgelopen. De heiwerkzaamheden staan echter al geruime tijd in week 22 van dit jaar gepland. Om bovenstaande reden is het niet meer haalbaar om de vergunningsprocedure vóór die datum af te ronden. Gezien de mer-aanmeldingsprocedure alsmede de aangeleverde documenten in de aanvraag voor het bouwwerk, is voldoende aannemelijk gemaakt dat de werktuigenloods vergunbaar is. Om die reden worden de werkzaamheden ter uitvoering van de werktuigenloods gedoogd.

 6. Inzet middelen GGZ collectieve preventie jeugd 2019

  Het college besluit:

  1. De gemeente Bergen op Zoom een bedrag van € 2.821 beschikbaar te stellen als bijdrage voor de deelname van Moerdijkse leerlingen aan de regionaal uit te voeren gastlessen Ben jij Gek?! op VO-scholen en ROC’s in de regio door GGZ WNB en Novadic-Kentron;
  2. De gemeente Roosendaal een bijdrage van maximaal € 26.500 beschikbaar te stellen voor deelname van kinderen en jongeren vanuit de gemeente Moerdijk aan de doe-praat- en lotgenotengroepen Kopp/KVO en de Brussen-groepen in de gemeente Roosendaal;
  3. GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) een subsidie van maximaal € 28.995,80 toe te kennen voor het uitvoeren van de projecten Piep zei de Muis (ad € 22.107,20) en Head Up (ad € 6.888,60) in de gemeente Moerdijk in 2019.

  De collectieve GGZ preventie jeugd richt zich op kinderen en jongeren die in hun thuissituatie of directe omgeving te maken hebben met spanningen en stress als gevolg van situaties, zoals: een ouder die ernstig ziek of depressief is, ouders die gaan scheiden, veel ruzie of geweld thuis, iemand overlijdt, een broertje of zusje dat ernstig ziek is. Ook zijn er kinderen met ouders of broers/zussen met psychische problemen. Verder is een toenemende problematiek van jongeren met depressieve klachten te zien. De gemeente Moerdijk wil de Moerdijkse kinderen en jongeren die hiermee te maken hebben in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteunen en begeleiden. Hiervoor ondersteunt de gemeente Moerdijk in 2019 de volgende GGZ jeugd preventieprogramma’s:

  • Regionale gastlessen Ben jij Gek?! welke door GGZ WNB en Novadic-Kentron op scholen voor voortgezet onderwijs en ROC’s in de regio worden uitgevoerd voor jongeren van 17 t/m 23 jaar. Tijdens de gastlessen worden psychische problemen bespreekbaar gemaakt en uit de taboesfeer gehaald;
  • Kopp/KVO- en de Brussen-groepen voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 8-12 en 12-18 jaar, die in de gemeente Roosendaal worden georganiseerd voor de regio. Kopp/KVO-groepen zijn doe-praat- en lotgenotengroepen voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslaafde ouders. De Brussen-groepen bieden ondersteuning aan broers en zussen van kinderen met psychische problemen;
  • Het project Piep zei de Muis dat GGZ WNB en de GGD-jeugdverpleegkundige van het CJG Moerdijk samen uitvoeren. Het project is bedoeld ter ondersteuning van jonge kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar die in de thuissituatie te maken hebben met spanning of stress als gevolg van een ouder die ernstig ziek of depressief is, ouders die gaan scheiden, veel ruzie of geweld thuis, er overlijdt iemand, een broertje of zusje dat ernstig ziek is of Autisme of ADHD heeft. Ook de ouders en verzorgenden worden binnen het project bereikt en geholpen;
  • Het project Head Up voor jongeren in de leeftijd van 13 t/m 17 jaar die kampen met depressieve/somberheidsgevoelens en -gedachten.