Afronding initiatieffase project 163. Sporenbergstraat Zevenbergschen Hoek

Het college besluit:
De raad voor te stellen:

  1. Het Projectplan 163. Sporenbergstraat Zevenbergschen Hoek vast te stellen;
  2. De vertrouwelijke projectexploitatie vast te stellen;
  3. De uitgifteprijs van de grond vast te stellen op € 250 per m2 excl. BTW;
  4. Een krediet beschikbaar te stellen van € 1.620.482 en deze te dekken uit de verwachte opbrengsten van de grondverkoop;
  5. Voor het exploitatietekort van € 150.000 een verliesvoorziening op te nemen ten laste van het resultaat van de grondexploitatie;
  6. De initiatieffase af te ronden en het college de opdracht te geven om binnen deze kaders het project verder gestalte te geven (go-besluit).

De gemeente heeft sinds de verplaatsing van de voetbalvelden de gronden aan de Sporenbergstraat in Zevenbergschen Hoek in eigendom. Deze locatie is bestemd voor de bouw van woningen.
Voor dit project zijn al de nodige stappen doorlopen van de initiatieffase. Voor deze locatie is eerder al een bestemmingsplan vastgesteld.  Een deel van de uitvoerbaarheid is destijds (globaal) getoetst, randvoorwaarden zijn geformuleerd en de exploitatieopzet is eerder door de gemeenteraad vastgesteld.
In maart 2017 heeft het college het plan van aanpak 163. Ontwikkeling Sporenbergstraat vastgesteld. Dit plan omvat de kaders waarbinnen de ontwikkeling verder op haalbaarheid wordt onderzocht. Om daarna een uitgewerkt plan voor woningbouw en de inrichting van het gebied op te stellen. Uit de uitgevoerde haalbaarheidsquickscans blijkt dat woningbouw op de bewuste locatie mogelijk is. Gelijktijdig met de vaststelling van dit projectplan wordt nu een projectexploitatie ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Door het nemen van dit ‘go’-besluit wordt er een vervolg gegeven aan de uitwerking van de plannen en het opstarten van de bestemmingsplanprocedure.