Afwijkingsbesluit Inkoop: Project 171a. Proces sanering fase 2 Bult van Pars Klundert

Het college besluit:
Tot toepassing van de afwijkingsbevoegdheid uit het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid door het verstrekken van een vervolgopdracht aan V&S Milieu Adviseurs voor de directievoering en aan Agel Adviseurs voor de milieukundige begeleiding tijdens de tweede fase van het saneringsproces Bult van Pars te Klundert.

De Bult van Pars in Klundert moet gesaneerd worden om herontwikkeling mogelijk te maken. De locatie is inmiddels gedeeltelijk gesaneerd. Gedurende het saneringsproces is echter geconstateerd dat het gebied uit meer verontreiniging bestaat dan vooraf uit onderzoeken is gebleken. Om die reden is de eerste fase van de sanering stil komen te liggen. Inmiddels is er door de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld om het saneringsproces voort te zetten.
Onderdeel van de sanering is de directievoering en milieukundige begeleiding tijdens de werkzaamheden. De directievoering is in de eerste fase uitgevoerd door V&S Milieu Adviseurs en de milieukundige begeleiding door Agel Adviseurs. Vanwege efficiency en risicobeheersing is het wenselijk om deze diensten ook in de tweede fase te gunnen aan deze partijen. De begeleiding van de sanering vergt specialistische inzet, in het bijzonder gezien de combinatie milieuverontreiniging en archeologie middenin het centrum van Klundert.
Gelet op de omvang van de bijkomende kosten, is het op basis van het inkoopbeleid niet mogelijk om een enkelvoudig onderhands opdracht te verlenen. Het college wordt voorgesteld om af te wijken van het gemeentelijke beleid en hiertoe een afwijkingsbesluit te nemen. De directievoering kan hiermee onderhands gegund worden aan V&S Milieu Adviseurs en de milieukundige begeleiding door Agel Adviseurs.