Concept begroting WVS-Groep 2020 en meerjarenraming 2021-2023

Het college besluit:
De raad voor te stellen:

 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 en de ontwerpbegroting 2020 van de WVS-Groep
 2. In te stemmen met de volgende zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 van de WVS-Groep:
  1. In het geval van grote financiële afwijkingen wordt de WVS gevraagd een herziene begroting aan de gemeenten voor te leggen. In deze herziene begroting wordt in ieder geval de actuele situatie verwerkt van de:
   1. Rijksbijdrage.
   2. Lage Inkomens Vergoeding.
   3. Ontwikkelingen op het gebied van de compensatie transitievergoedingen.
   4. Eventuele bijstelling van het aantal af te nemen leerwerktrajecten, indien het aantal aanmeldingen in 2018 hier aanleiding toe geeft. Dit wordt afgestemd met het Werkplein en de ISD.
   5. (Meerjarige) gevolgen van het besluit over de ombouw/afbouw van de diverse PMC’s, inclusief het effect hiervan op de bedrijfsvoering.
  2. Indien de WVS een herziene begroting voorlegt dan vragen wij daarin ook aandacht te besteden aan de eigen visie en ambitie van de WVS rondom de ketensamenwerking.
  3. Indien de WVS een herziene begroting voorlegt dan vragen wij daarin de beheersmaatregelen van de risico’s duidelijk te beschrijven, zodat gemeenten hierop kunnen anticiperen.
  4. Tenslotte: de raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom.
 3. De aangewezen vertegenwoordiger in het algemeen bestuur op te dragen deze uitgangspunten nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de behandeling van de begroting 2020 in het algemeen bestuur van WVS-Groep;
 4. In te stemmen met een gemeentelijke bijdrage aan WVS-groep van € 4.057,- per geplaatste Wsw-werknemer in 2020;
 5. In de begroting 2020 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan WVS-Groep op te nemen van € 478.782 en de doorbetaling van de rijksbijdrage zoals opgenomen in de meicirculaire 2019 (afgerond circa € 2,5 miljoen).

De gemeente Moerdijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) Werkvoorziening-schap West-Noord Brabant (WVS-groep). WVS-groep is de sociale werkvoorziening in West Noord-Brabant voor negen gemeenten. Het dagelijks bestuur van WVS-groep heeft de concept begroting 2019 en meerjarenraming 2021 – 2023 naar de deelnemende gemeenten verzonden. Voordat de begroting op maandag 1 juli 2019 in het algemeen bestuur wordt vastgesteld wordt de zienswijze van de gemeenteraad gevraagd.
De jaarrekening wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad. De jaarrekening 2018 sluit met een positief resultaat van € 2.742.000. Het DB stelt voor dit positieve gedeeltelijk toe te voegen aan de algemene reserve van WVS en gedeeltelijk te storten in bestemmingsreserves.
Het DB van de WVS heeft ook de ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 ingediend. Besluitvorming over de stukken zal plaatsvinden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van WVS op 1 juli 2019. Tot die tijd bestaat de gelegenheid voor de gemeenteraden om een reactie en/of zienswijze te geven op de stukken. Het college legt de ontvangen stukken voor aan de raad en verzoekt de raad in te stemmen met de zienswijze.