Conceptbegroting ICT WBW 2020-2023

Het college besluit:
De raad voor te stellen:

  1. De volgende zienswijze in te dienen op de conceptbegroting ICT WBW 2020:
    1. Voor de gemeente Moerdijk staat vast dat de conceptbegroting ICT WBW 2020-2023 die nu voorligt niet als zodanig definitief kan worden vastgesteld.
    2. Moerdijk gaat er vanuit dat de cijfers en bijdragen voor de deelnemers in de definitieve begroting zullen worden aangepast, nadat de gevolgen vanuit de conclusies en aanbevelingen in het evaluatierapport GR van Twynstra Gudde zijn verwerkt in concrete acties, planningen en financieel zijn doorgerekend.
  2. In de begroting 2020 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan ICT-WBW op te nemen van € 792.211.

Om te komen tot een efficiënt beheer van de gewenste ICT infrastructuur als basis voor onze dienstverlening aan burgers, verenigingen, instellingen en het bedrijfsleven, werken we met een aantal gemeenten samen in de Gemeenschappelijke Regeling ICT-samenwerking West-Brabant-West. Het Dagelijks Bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de concept-begroting 2020-2023 toegestuurd. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op deze begroting. Hoewel de begroting 2020 aansluit bij de huidige producten en diensten die de gemeente afneemt, laat het meerjarenperspectief een aanzienlijke verhoging van de kosten zien. Deze zijn te verklaren en ook reëel, maar passen niet binnen het financieel kader van de deelnemers. Daarom wordt onderzocht of de kostenstijging geleidelijker kan verlopen. Het onderzoek loopt nog. Daarom wordt de gemeenteraad voorgesteld om een zienswijze in te dienen op de begroting, waarin wordt aangedrongen op aanpassing van de definitieve begroting waarin de resultaten van het onderzoek zijn verwerkt