Ontwerp beleidsbegroting 2020 Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden West Noord (GR RAV Brabant MWN)

Het college besluit:
De raad voor te stellen om:

In te stemmen met het indienen van de gezamenlijke zienswijze van de gemeenten in de regio Midden- en West Brabant op de ontwerp beleidsbegroting 2020 van de RAV Brabant MWN:

  1. De raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom;
  2. De raad gaat er vanuit dat de RAV het budget voor paraatheidsuitbreiding in 2020 volledig inzet en hiermee haar capaciteit zodanig uitbreidt dat in 2020 het overschrijdings-percentage voor de A1-ritten hoogstens 5,5% bedraagt;
  3. De raad mist in de conceptbegroting 2020 de uitwerking van de beleidsmatige richtlijn 3 en verzoekt de RAV om hier alsnog uitvoering aan te geven.

Op 11 april 2019 heeft het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance Voorziening de beleidsbegroting 2020 vastgesteld. Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt gevraagd hun zienswijze op de begroting uiterlijk 2 juli 2019 te geven. De RAV ontvangt geen gemeentelijke bijdrage. Uitgangspunt voor de begroting zijn de met de zorgverzekeraars overeengekomen prestatieafspraken. Er is in samenwerking met de gemeenten in de regio Midden- en West Brabant een gezamenlijke zienswijze opgesteld die bij het Dagelijks Bestuur van de RAV Brabant MWN naar voren wordt gebracht. De raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting 2020 vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd. Het Algemeen Bestuur zal op 3 juli 2019 besluiten over de ontwerp beleidsbegroting 2020.