Ontwerpbegroting RWB 2020 en Actieagenda RWB 2019-2013

Het college besluit:
Aan de gemeenteraad voor te stellen om:

  1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 en de daarin opgenomen resultaat-bestemmingsvoorstellen.
  2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting RWB 2020 naar voren te brengen.
  3. Geen zienswijze over het Actieprogramma 2019-2023 naar voren te brengen.
  4. In de conceptbegroting 2020-2023 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de RWB op te nemen voor de primaire taken van € 245.557,- (apparaatskosten en Rewin) en een bijdrage in het O&O-fonds van € 24.029,-. 

Vanuit RWB en Rewin is een gezamenlijke brief gestuurd aan de colleges van de regio West Brabant waarin de structuur van regionale samenwerking en de inhoudelijke regionale ambities worden toegelicht. In de bijgevoegde ontwerpbegroting RWB 2020 wordt de bijbehorende financiële doorvertaling gemaakt. De gemeenteraden worden uitgenodigd om zienswijze in te dienen op de voorgestelde inzet van het rekeningresultaat RWB 2018, de Actieagenda RWB 2019 – 2023 en de Ontwerpbegroting RWB 2020. Deze laatste omvat tevens de begroting van Rewin. In de voorgelegde stukken wordt goed uitwerking gegeven aan de afgesproken koers  waarbij in samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs gewerkt wordt aan de versterking van de regionale economie. Op basis hiervan heeft het college besloten geen zienswijze in te brengen.