Zienswijze conceptbegroting 2020 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Het college besluit:
Aan de gemeenteraad voor te stellen:

 1. Als zienswijze van de gemeente Moerdijk bij het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant het volgende naar voren te brengen:
  1. In de kaderbrief geeft de OMWB aan de richtlijn voor invoering van productprijzen niet over te nemen. De OMWB stelt dat de MWB-norm is gebaseerd op prijs x hoeveelheid. Dit is volgens de OMWB de basis voor de productprijzen die de OMWB hanteert. Wij verzoeken u dit explicieter in de begroting 2020 op te nemen en bij de eindafrekening ook uit te gaan van deze MWB-norm.
  2. Benoem expliciet een gewogen indexcijfer (gemiddelde index van loon en prijs) waarmee in de begroting rekening is gehouden. Op onderdelen is het indexcijfer duidelijk, maar dat geldt niet voor het gewogen gemiddelde dat het uurtarief bepaalt. Wij geven de OMWB bovendien mee te kijken welke index daadwerkelijk gerealiseerd is ten opzichte van de indexen uit de macro-economische verkenningen en bij significante afwijkingen meenemen in het volgende begrotingsjaar.
  3. Benoem expliciet dat de financiële gevolgen van de beleidsontwikkelingen uit hoofdstuk 2 niet zijn meegenomen in de conceptbegroting 2020 maar dat dit wel tot uitdrukking komt in de met de deelnemers op te stellen werkprogramma’s 2020. In paragraaf 1.3 (algemene uitgangspunten, onder a) staat dat in de begroting 2020 wel rekening is gehouden met de beleidseffecten.
  4. Zorg voor een zichtbare aansluiting met de omzetten uit de conceptbegroting 2020 en de bijlagen waarin de bijdragen van de deelnemers zijn opgenomen. Dit is nu niet het geval. De verklaring betreft de doorbelasting van SSiB (samen sterk in het buitengebied). Wij hechten eraan de specificatie altijd te laten aansluiten op de bovenliggende gegevens.
  5. Bij de specificatie van de deelnemersbijdrage 2020 (bijlage 1) staat ten onrechte dat deze is gebaseerd op de MWB-norm. De deelnemersbijdrage 2020 is berekend op grond van het werkprogramma 2019 + indexering. Uitgangspunt blijft de MWB-norm. Om dit tot uitdrukking te laten komen vragen wij om aan de tabel van bijlage 1, conform de begroting 2019, een kolom MWB-norm toe te voegen en de tekst van toelichting 1 aan te passen.
  6. Maak in de begroting inzichtelijk wat de (financiële) gevolgen zijn van de aangekondigde en inmiddels doorgevoerde efficiency verbeteringen.
  7. Stel in overleg met de deelnemers een aantal beleidsindicatoren vast en neem die vanaf begrotingsjaar 2021 jaarlijks op in de begroting en jaarrekening.
  8. De gemeenteraad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom.
 2. De aangewezen vertegenwoordiger in het algemeen bestuur op te dragen deze uitgangspunten nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de behandeling van de begroting 2019 in het algemeen bestuur en alles in het werk te stellen een meerderheid voor deze zienswijze te bereiken;
 3. In de begroting 2020 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de OMWB op te nemen van totaal € 1.618.000.

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) is een gemeenschappelijke regeling waaraan de provincie en 25 gemeenten deelnemen. De OMWB is een uitvoeringsorganisatie voor uitvoering van wettelijke milieu- en andere omgevingstaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De conceptbegroting 2020 OMWB is aan de gemeente voorgelegd met het verzoek hierop een zienswijze in te dienen. De conceptbegroting geeft aanleiding tot het indienen van zienswijzen daarom wordt de gemeenteraad geadviseerd te besluiten een zienswijze in te dienen. De zienswijzen hebben voornamelijk betrekking op het op onderdelen (tekstueel) aanvullen van de begroting.
De totale gemeentelijke bijdrage aan de OMWB voor 2020 komt uit op € 1.618.000 waarin ook rekening is gehouden met een aantal ontwikkelingen.