Besluitenlijst B&W vergadering 03 juni 2019

Details van de vergadering
Bevat Besluitenlijst B&W vergadering
Datum: 03 juni 2019
Aanwezig:
J.P.M. Klijs  burgemeester
Drs. T.H.R. Zwiers wethouder
E. Schoneveld  wethouder
D.J. Brummans wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.A.M. van Bavel gemeentesecretaris
C. Polak strategisch communicatieadviseur

Agendapunten

 1. Vaststelling besluitenlijst van de benw-vergadering van 28 mei 2019

  Het college besluit:
  De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 2. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de benw-vergadering van 28 mei 2019

  Het college besluit:
  De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

 3. Plan van Aanpak Regionale Energiestrategie 2030 – Regio West-Brabant

  Het college besluit:

  1. Het Plan van Aanpak voor de totstandkoming van de Regionale energiestrategie 2030 Regio West-Brabant (RES2030) over de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame elektriciteit, het potentieel aan duurzame warmte, de noodzakelijke infrastructuur en de onderliggende uitgangspunten en voorwaarden vast te stellen en te starten met de uitvoering van dit Plan van Aanpak.
  2. De raad te informeren over de genomen besluiten aan de hand van een raadsinformatie-brief en daar het Plan van Aanpak bij te voegen.

  In december 2018 heeft het college de bestuursopdracht-startnotitie RES2030 vastgesteld en daarmee opdracht gegeven om in regionaal verband te komen tot een Plan van Aanpak Regio-nale Energiestrategie 2030. Dit Plan van Aanpak is regionaal voorbereid en aangeboden aan de 16 betrokken colleges. Ons college heeft zich met het vaststellen van dit Plan van Aanpak gecommitteerd aan de daarin voorgestelde werkwijze om te komen tot een Regionale energie-strategie 2030 voor de regio West-Brabant. Hiermee geven we - net als alle andere regio's in Nederland - invulling aan het Klimaatakkoord dat later dit jaar in Den Haag wordt vastgesteld. In de RES2030 geven we drie zaken aan:

  1. zoekgebieden aan waar duurzame energie - zoals zonne- en windenergie - grootschalig kan worden opgewekt,
  2. hoe de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving er uit gaat zien, en
  3. wat dat betekent voor de energie-infrastructuur.

  Met de RES2030 nemen we geen besluiten over specifieke projectlocaties; dit blijft een bevoegdheid van de afzonderlijke gemeenteraden. Uitwerking van de locaties volgt uiteindelijk in de gemeentelijke omgevingsplannen. De RES2030 wordt opgesteld door de samenwerkende 16 gemeenten, het Waterschap en de netbeheerder. Bedrijven, organisaties, inwoners en gemeenteraden worden op verschillende manieren betrokken bij de uitwerking, bijvoorbeeld via een klankbordgroep, werkateliers en raadsbijeenkomsten.
  De RES2030 wordt naar verwachting najaar 2020 vastgesteld. Onderdeel van de RES2030 is een Uitvoeringsprogramma. Hierin geven we aan welke stappen we tot 2030 gaan zetten.

 4. Periodiek Gezondheidsonderzoek Havenstrategie periode 2016 – 2019

  Het college besluit:
  De raad voor te stellen om:

  1. In te stemmen met het voornemen van het college een overeenkomst aan te gaan voor het laten uitvoeren van een tweede gezondheidsverkenning onder de inwoners van Moerdijk over de periode 2016 – 2019 conform de offerte en onderzoeksopzet van maart 2019 van het Nivel in samenwerking met GGD West-Brabant en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van
   € 98.637;
  2. De kosten van deze tweede gezondheidsverkenning ad € 98.637 ten laste te brengen van de Algemene Reserve en deze middelen over te hevelen naar de Reserve meerjarige uitgaven van incidentele aard. Eventueel te ontvangen bijdragen in de onderzoekskosten vanuit de Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat terug te laten vloeien in de Algemene Reserve van de gemeente Moerdijk.

  In 2016 is een eerste gezondheidsverkenning onder de inwoners van Moerdijk uitgevoerd door onderzoeksinstituut Nivel in samenwerking met GGD West-Brabant en de gemeente Moerdijk na bezorgdheid over de gezondheid van inwoners onder meer na het incident bij Shell. De resultaten van deze eerste gezondheidsverkenning op basis van huisartsengegevens waren geruststellend, maar lieten ook zien dat er in het gebied rondom het industrieterrein meer problemen van de luchtwegen voorkomen dan in vergelijkingsgebieden. Het gemeentebestuur van Moerdijk heeft daarom in mei 2017 besloten om het onderzoek na 3 jaar te herhalen om te zien of de gemeten toename van luchtweg-problemen eenmalig was of een vast gegeven. Deze tweede gezondheidsverkenning vult de huis-artsengegevens van 2013-2015 aan met gegevens over 2016-2019. De ontwikkeling over zeven jaar (2013-2019) wordt dan zichtbaar gemaakt. Bij het eerste onderzoek kon geen uitspraak worden gedaan over mogelijke oorzaken. Doordat de huisartsengegevens geen informatie bevatten over leefstijl- en andere risicofactoren kan niet worden aangegeven of het gezondheidseffect samenhangt met leefstijl- en andere risicofac-toren of de nabijheid van het industrieterrein. Reden om in deze tweede gezondheidsverkenning een extra vragenlijst af te nemen onder een steekproef van patiënten in de huisartsenregistra-ties om leefstijl- en meerdere risicofactoren te kunnen betrekken in de analyse. De vragenlijst is herkenbaar als een GGD West-Brabant onderzoek. Het betreft geanonimiseerde onderzoeken met veel aandacht voor privacy- en gegevensveiligheidseisen.

 5. Vaststelling bestemmingsplan ‘Standdaarbuiten, Vlietweg 4b’

  Het college besluit:
  De gemeenteraad voor te stellen:

  1. De ingekomen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ‘Standdaarbuiten, Vlietweg 4b’ ontvankelijk te verklaren;
  2. In te stemmen met de inhoud  van de bij dit voorstel behorende ”Nota zienswijze bestemmingsplan Standdaarbuiten, Vlietweg 4b, d.d.”;
  3. De zienswijzen genummerd 1 deels ongegrond en deels gegrond te verklaren;
  4. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Standdaarbuiten, Vlietweg 4b’, zoals in het bestandenset met de planindentificatie NL.IMRO.1709.BGVlietweg4bSB-BP30 ongewijzigd vast te stellen;
   De planindentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.BGVlietweg4bSB-BP30 naar NL.IMRO.1709.BGVlietweg4bSB-BP40

  Op 21 september 2017 heeft het college in principe en onder voorwaarden aangegeven medewerking te willen verlenen aan het uitbreiden van de bestaande kwekerij aan de Vlietweg 4b te Standdaarbuiten. Het bouwvlak wordt vergroot tot totaal 1,5 ha. waarbij het mogelijk wordt gemaakt om een bedrijfsgebouw van 7.150 m2 te realiseren voor de champignonteelt. Voor het verzoek is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld, waarin de gestelde voorwaarden verder zijn uitgewerkt. Er is onder andere nader ingegaan op de vervoersbewegingen en de ligging nabij een buisleidingenstraat. Daarnaast is een landschappelijk inpassingsplan onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan en is via een omgevingsdialoog overleg gevoerd met omwonenden over het plan.

 6. (Mede)gebruik en verhuur schoolgebouwen

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de uitgangspunten zoals opgenomen in de notitie “(Mede)gebruik en verhuur schoolgebouwen 4 juni 2019”, onder gelijktijdige intrekking van de notitie “(Mede) gebruik en verhuur schoolgebouwen” zoals vastgesteld door uw college op 5 juli 2011.
  2. De schoolbesturen in kennis te stellen van deze notitie.
  3. In te stemmen met terugwerkende kracht vanaf 4 juni 2018 met de verhuur van ruimte van basisschool De Hoeksteen aan De 7 Dwergen voor buitenschoolse opvang.

  Op grond van onderwijswet- en regelgeving kan een schoolbestuur besluiten om een leeg-staand gedeelte van het schoolgebouw of – terrein te verhuren aan derden. Verhuur (voor commerciële activiteiten) is mogelijk voor (delen van) gebouwen en terreinen, die niet voor onderwijs noodzakelijk zijn en ook niet voor medegebruik (voor niet-commerciële activiteiten) in aanmerking komen. Voor verhuur moet het schoolbestuur toestemming vragen aan het college. Het college heeft Stichting De Waarden de toestemming verleend om ruimte in  basisschool De Hoeksteen te verhuren aan De 7 Dwergen voor buitenschoolse opvang. Er is geen reden om dit verhuurverzoek te weigeren, omdat de ruimten tijdens het gebruik voor buitenschoolse opvang niet nodig zijn voor onderwijs of medegebruik voor andere niet-commerciële activiteiten. Er zijn voor de gemeente geen (extra) kosten verbonden aan de verhuur. Als de ruimten voor onder-wijs nodig zijn, gaat dit onderwijsgebruik voor op verhuur. Het schoolbestuur houdt hiermee rekening in de verhuurovereenkomst.

 7. Veegbesluit aanpassen beleidsregel Moerdijkregeling

  Het college besluit:
  De beleidsregel De Moerdijkregeling aan te passen op de volgende onderdelen:

  1. Als jaarlijkse sluitingstermijn 1 december aan te houden;
  2. De sluitingsdatum aan te houden als bepalende datum voor de toe te passen index;
  3. De verplichting tot het uitvoeren van de NEN-keuring weg te leggen bij de verkopende partij.

  In de Beleidsregel Moerdijkregeling wordt een aantal verduidelijkingen doorgevoerd. De Regeling is tegen het licht gehouden en wordt nu aangepast daar waar er vaak onduidelijkheden zijn vanuit de verkoper. Afspraken die in de praktijk al worden toegepast worden geformaliseerd. Dit gaat dan om de jaarlijkse sluitingsdatum, het toepassen van de index en de NEN-keuring die uitgevoerd wordt. Met de doorvoering van deze aanpassingen wordt gestreefd naar een duidelijkere regeling en een soepeler proces voor alle partijen.

 8. Vervolgopdracht werkzaamheden grondverwerving Project 175 Fiets- en wandelpaden-netwerk; verbinding Moerdijk-Zevenbergen

  1. Het bureau Overwater vervolgopdracht te verlenen voor uitvoering van werkzaamheden om te komen tot afronding van de grondverwerving in project 175 Fiets- en wandelpadennet-werk, verbinding Moerdijk-Zevenbergen door gebruikmaking van de afwijkingsbevoegdheid conform het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid,;
  2. De kosten van deze opdracht van € 12.519,00 (excl. btw)., volgens de uitgebrachte offertes van 22 februari 2019 en 20 maart 2019, ten laste te brengen van het krediet Uitvoering fiets- en wandelpadennetwerk.

   
  Als onderdeel van het project 175 Fiets- en wandelpadennetwerk; verbinding Moerdijk-Zeven-bergen heeft het bureau Overwater opdracht gekregen voor verwerven van de gronden voor de realisatie van de verbinding. Het gewenste resultaat is nog niet bereikt, maar het geoffreerde en gegunde aantal uren is inmiddels bereikt. Om het gewenste resultaat te bereiken is een vervolgopdracht nodig. Er zijn te verantwoorden redenen waarom de werkzaamheden binnen de oorspronkelijke opdrachtsom niet zijn afgerond:

  • De start, voortgang en het afronden van de grondverwervingen zijn erg afhankelijk van de onderzoeken en het technisch ontwerp van de fietsverbinding. Die zijn uitgevoerd en opgesteld door het civieltechnisch bureau Antea Group. De onderzoeken hebben geleid tot noodzakelijk tussentijdse wijzigingen in het ontwerp.  Dat heeft geleid tot extra overleggen en afstemming tussen Over-water, grondeigenaren en gemeente. Dit heeft beslag gelegd op de beschikbare middelen.
  • Het Havenbedrijf, als grondeigenaar /beheerder, heeft aangegeven de benodigde gronden niet te willen verkopen. Wel wil men de gronden op een andere manier ter beschikking stellen voor realisatie van het project: namelijk door middel van een recht van opstal. Dit is juridisch op haalbaarheid onderzocht. Het onderzoek was complex mede vanwege de relatie met de beheersverordening van het Havenbedrijf en bepalingen in de Wegenverkeerswet. Inzet van de expertise van Overwater was noodzakelijk om tot een goed eindoordeel / -voorstel  te komen. Dit was niet voorzien.

  De kwaliteit van de werkzaamheden door Overwater staat niet ter discussie. Er zijn deels andere en extra werkzaamheden uitgevoerd. Hier was bij het verstrekken van de oorspronkelijke opdracht niet in voorzien. Met uitwerking van het voorstel van het Havenbedrijf is de verwachting dat een (aanzienlijk) groter bedrag aan verwervingskosten bespaard wordt. Met alle eigenaren is het proces van grondverwerving in gang gezet. Dit wordt zorgvuldig begeleid door Overwater. De onderhandelingen worden nauwgezet vanuit het oogmerk kostenbesparing gevoerd. De geëffectueerde grondtransactie met het Waterschap is een voorbeeld. Van belang is dat op korte termijn de onderhandelingen voortgezet worden.  De voorkeur voor het voort-etten van de constructie met Overwater is gebaseerd op  het vertrouwen van de grondeigenaren in Overwater en de kennis van het gebied en het project dat dit bureau inmiddels heeft opgedaan.
  Regulier is het niet mogelijk om aan bureau Overwater enkelvoudig onderhands de vervolgopdracht te verlenen. Volgens het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid kan uw college met gebruikmaking van de afwijkingsbevoegdheid daar wel toe besluiten. Dat voorstel wordt nu aan uw college gedaan.