(Mede)gebruik en verhuur schoolgebouwen

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de uitgangspunten zoals opgenomen in de notitie “(Mede)gebruik en verhuur schoolgebouwen 4 juni 2019”, onder gelijktijdige intrekking van de notitie “(Mede) gebruik en verhuur schoolgebouwen” zoals vastgesteld door uw college op 5 juli 2011.
  2. De schoolbesturen in kennis te stellen van deze notitie.
  3. In te stemmen met terugwerkende kracht vanaf 4 juni 2018 met de verhuur van ruimte van basisschool De Hoeksteen aan De 7 Dwergen voor buitenschoolse opvang.

Op grond van onderwijswet- en regelgeving kan een schoolbestuur besluiten om een leeg-staand gedeelte van het schoolgebouw of – terrein te verhuren aan derden. Verhuur (voor commerciële activiteiten) is mogelijk voor (delen van) gebouwen en terreinen, die niet voor onderwijs noodzakelijk zijn en ook niet voor medegebruik (voor niet-commerciële activiteiten) in aanmerking komen. Voor verhuur moet het schoolbestuur toestemming vragen aan het college. Het college heeft Stichting De Waarden de toestemming verleend om ruimte in  basisschool De Hoeksteen te verhuren aan De 7 Dwergen voor buitenschoolse opvang. Er is geen reden om dit verhuurverzoek te weigeren, omdat de ruimten tijdens het gebruik voor buitenschoolse opvang niet nodig zijn voor onderwijs of medegebruik voor andere niet-commerciële activiteiten. Er zijn voor de gemeente geen (extra) kosten verbonden aan de verhuur. Als de ruimten voor onder-wijs nodig zijn, gaat dit onderwijsgebruik voor op verhuur. Het schoolbestuur houdt hiermee rekening in de verhuurovereenkomst.