Periodiek Gezondheidsonderzoek Havenstrategie periode 2016 – 2019

Het college besluit:
De raad voor te stellen om:

  1. In te stemmen met het voornemen van het college een overeenkomst aan te gaan voor het laten uitvoeren van een tweede gezondheidsverkenning onder de inwoners van Moerdijk over de periode 2016 – 2019 conform de offerte en onderzoeksopzet van maart 2019 van het Nivel in samenwerking met GGD West-Brabant en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van
    € 98.637;
  2. De kosten van deze tweede gezondheidsverkenning ad € 98.637 ten laste te brengen van de Algemene Reserve en deze middelen over te hevelen naar de Reserve meerjarige uitgaven van incidentele aard. Eventueel te ontvangen bijdragen in de onderzoekskosten vanuit de Provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat terug te laten vloeien in de Algemene Reserve van de gemeente Moerdijk.

In 2016 is een eerste gezondheidsverkenning onder de inwoners van Moerdijk uitgevoerd door onderzoeksinstituut Nivel in samenwerking met GGD West-Brabant en de gemeente Moerdijk na bezorgdheid over de gezondheid van inwoners onder meer na het incident bij Shell. De resultaten van deze eerste gezondheidsverkenning op basis van huisartsengegevens waren geruststellend, maar lieten ook zien dat er in het gebied rondom het industrieterrein meer problemen van de luchtwegen voorkomen dan in vergelijkingsgebieden. Het gemeentebestuur van Moerdijk heeft daarom in mei 2017 besloten om het onderzoek na 3 jaar te herhalen om te zien of de gemeten toename van luchtweg-problemen eenmalig was of een vast gegeven. Deze tweede gezondheidsverkenning vult de huis-artsengegevens van 2013-2015 aan met gegevens over 2016-2019. De ontwikkeling over zeven jaar (2013-2019) wordt dan zichtbaar gemaakt. Bij het eerste onderzoek kon geen uitspraak worden gedaan over mogelijke oorzaken. Doordat de huisartsengegevens geen informatie bevatten over leefstijl- en andere risicofactoren kan niet worden aangegeven of het gezondheidseffect samenhangt met leefstijl- en andere risicofac-toren of de nabijheid van het industrieterrein. Reden om in deze tweede gezondheidsverkenning een extra vragenlijst af te nemen onder een steekproef van patiënten in de huisartsenregistra-ties om leefstijl- en meerdere risicofactoren te kunnen betrekken in de analyse. De vragenlijst is herkenbaar als een GGD West-Brabant onderzoek. Het betreft geanonimiseerde onderzoeken met veel aandacht voor privacy- en gegevensveiligheidseisen.