Plan van Aanpak Regionale Energiestrategie 2030 – Regio West-Brabant

Het college besluit:

  1. Het Plan van Aanpak voor de totstandkoming van de Regionale energiestrategie 2030 Regio West-Brabant (RES2030) over de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame elektriciteit, het potentieel aan duurzame warmte, de noodzakelijke infrastructuur en de onderliggende uitgangspunten en voorwaarden vast te stellen en te starten met de uitvoering van dit Plan van Aanpak.
  2. De raad te informeren over de genomen besluiten aan de hand van een raadsinformatie-brief en daar het Plan van Aanpak bij te voegen.

In december 2018 heeft het college de bestuursopdracht-startnotitie RES2030 vastgesteld en daarmee opdracht gegeven om in regionaal verband te komen tot een Plan van Aanpak Regio-nale Energiestrategie 2030. Dit Plan van Aanpak is regionaal voorbereid en aangeboden aan de 16 betrokken colleges. Ons college heeft zich met het vaststellen van dit Plan van Aanpak gecommitteerd aan de daarin voorgestelde werkwijze om te komen tot een Regionale energie-strategie 2030 voor de regio West-Brabant. Hiermee geven we - net als alle andere regio's in Nederland - invulling aan het Klimaatakkoord dat later dit jaar in Den Haag wordt vastgesteld. In de RES2030 geven we drie zaken aan:

  1. zoekgebieden aan waar duurzame energie - zoals zonne- en windenergie - grootschalig kan worden opgewekt,
  2. hoe de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving er uit gaat zien, en
  3. wat dat betekent voor de energie-infrastructuur.

Met de RES2030 nemen we geen besluiten over specifieke projectlocaties; dit blijft een bevoegdheid van de afzonderlijke gemeenteraden. Uitwerking van de locaties volgt uiteindelijk in de gemeentelijke omgevingsplannen. De RES2030 wordt opgesteld door de samenwerkende 16 gemeenten, het Waterschap en de netbeheerder. Bedrijven, organisaties, inwoners en gemeenteraden worden op verschillende manieren betrokken bij de uitwerking, bijvoorbeeld via een klankbordgroep, werkateliers en raadsbijeenkomsten.
De RES2030 wordt naar verwachting najaar 2020 vastgesteld. Onderdeel van de RES2030 is een Uitvoeringsprogramma. Hierin geven we aan welke stappen we tot 2030 gaan zetten.